De kunst van het oorlogvoeren door Sun-Tzu

De kunst van het oorlogvoeren door Sun-Tzu


Ts`ao Kung heeft de opmerking: "Wie wil vechten, moet eerst de kosten tellen", wat ons voorbereidt op de ontdekking dat het onderwerp van het hoofdstuk niet is wat we zouden verwachten van de titel, maar in de eerste plaats een overweging is van manieren en middelen.

Sun Tzu zei: Bij de operaties van oorlog, waar er in het veld duizend snelle strijdwagens zijn, evenveel zware strijdwagens en honderdduizend in maliën beklede soldaten, #

De "snelle strijdwagens" waren licht gebouwd en, volgens Chang Yu, gebruikt voor de aanval waren de "zware strijdwagens" zwaarder en ontworpen voor verdedigingsdoeleinden. Li Ch`uan zegt weliswaar dat de laatste licht waren, maar dit lijkt weinig waarschijnlijk. Het is interessant om de analogieën op te merken tussen de vroege Chinese oorlogsvoering en die van de Homerische Grieken. In elk geval was de strijdwagen de belangrijkste factor, die evenals het de kern vormde waarin een bepaald aantal voetvolk was gegroepeerd. Met betrekking tot de hier vermelde aantallen, wordt ons medegedeeld dat elke snelle strijdwagen werd vergezeld door 75 voetvolk en elke zware strijdwagen door 25 voetvolk, zodat het hele leger zou worden verdeeld in duizend bataljons, elk bestaande uit twee strijdwagens en een honderd man.

met voorzieningen genoeg om ze duizend LI te dragen, #

2.78 moderne LI ga tot een mijl. De lengte kan enigszins zijn veranderd sinds de tijd van Sun Tzu.

de uitgaven thuis en aan het front, inclusief vermaak van gasten, kleine voorwerpen zoals lijm en verf, en bedragen besteed aan strijdwagens en wapenrustingen, zullen in totaal duizend ounces zilver per dag bedragen. Dat zijn de kosten van het bijeenbrengen van een leger van 100.000 man. #

Als je echt vecht, als de overwinning lang op zich laat wachten, dan zullen de wapens van mannen dof worden en hun ijver zal worden gedempt. Als je een stad belegert, put je je kracht uit. #

Nogmaals, als de campagne lang duurt, zullen de middelen van de staat niet opgewassen zijn tegen de belasting. #

Nu, wanneer uw wapens afgestompt zijn, uw ijver gedempt, uw kracht uitgeput en uw schat opgebruikt, zullen andere hoofdmannen opspringen om te profiteren van uw extremiteit. Dan zal geen mens, hoe wijs ook, in staat zijn de gevolgen af ​​te wenden die moeten volgen. #

Dus, hoewel we hebben gehoord van domme haast in oorlog, is slimheid nooit geassocieerd met lange vertragingen. #

Deze beknopte en moeilijke zin wordt door geen van de commentatoren goed uitgelegd. Ts`ao Kung, Li Ch`uan, Meng Shih, Tu Yu, Tu Mu en Mei Yao-ch`en hebben aantekeningen dat een generaal, hoewel van nature dom, toch kan overwinnen door pure snelheid. Ho Shih zegt: "Haast is misschien dom, maar het bespaart in ieder geval energie en kostbare operaties zijn misschien heel slim, maar ze brengen rampspoed met zich mee." Wang Hsi ontwijkt de moeilijkheid door op te merken: "Lange operaties betekenen dat een leger oud wordt, rijkdom wordt uitgegeven, een lege schatkist en ellende onder de mensen echte slimheid verzekert tegen het optreden van dergelijke calamiteiten." Chang Yu zegt: "Zolang de overwinning kan worden behaald, is domme haast te verkiezen boven slimme traagheid." Nu zegt Sun Tzu helemaal niets, behalve mogelijk impliciet, dat ondoordachte haast beter is dan ingenieuze maar langdurige operaties. Wat hij wel zegt, is iets dat veel voorzichtiger is, namelijk dat, hoewel snelheid soms onoordeelkundig kan zijn, te laat komen nooit iets anders kan zijn dan dwaasheid en alleen maar omdat het verarming van de natie betekent. Bij het beschouwen van het punt dat hier door Sun Tzu naar voren is gebracht, zal het klassieke voorbeeld van Fabius Cunctator onvermijdelijk bij de geest opkomen. Die generaal mat opzettelijk het uithoudingsvermogen van Rome af tegen dat van het geïsoleerde leger van Hannibals, omdat het hem leek dat laatstgenoemde eerder zou lijden onder een lange veldtocht in een vreemd land. Maar het is nogal een twijfelachtige vraag of zijn tactiek op de lange termijn succesvol zou zijn geweest. Hun omkering, het is waar, leidde tot Cannae, maar dit vestigt alleen een negatief vermoeden in hun voordeel.

Er is geen voorbeeld van een land dat heeft geprofiteerd van langdurige oorlogvoering. #

Alleen iemand die grondig bekend is met het kwaad van oorlog, kan de winstgevende manier om het voort te zetten grondig begrijpen. #

Dat wil zeggen, met snelheid. Alleen iemand die de rampzalige gevolgen van een lange oorlog kent, kan beseffen hoe belangrijk snelheid is bij het beëindigen ervan. Slechts twee commentatoren lijken de voorkeur te geven aan deze interpretatie, maar het past goed in de logica van de context, terwijl de weergave: "Hij die het kwaad van oorlog niet kent, de voordelen ervan niet kan waarderen", duidelijk zinloos is.

De bekwame soldaat heft geen tweede heffing, evenmin worden zijn bevoorradingswagens meer dan twee keer geladen. #

Als de oorlog eenmaal is verklaard, zal hij geen kostbare tijd verspillen aan het wachten op versterkingen, noch zal hij zijn leger terugsturen voor nieuwe voorraden, maar zal hij onverwijld de grens van de vijand oversteken. Dit lijkt misschien een gewaagd beleid om aan te bevelen, maar bij alle grote strategen, van Julius Caesar tot Napoleon Bonaparte, was de waarde van tijd, dat wil zeggen een beetje voorlopen op je tegenstander, meer waard dan numerieke superioriteit of de mooiste berekeningen met betrekking tot commissariaat .

Neem oorlogsmateriaal mee van huis, maar foerageer op de vijand. Zo zal het leger voldoende voedsel hebben voor zijn behoeften. #

Het Chinese woord dat hier vertaald is als "oorlogsmateriaal" betekent letterlijk "dingen die gebruikt moeten worden", en is bedoeld in de ruimste zin. Het omvat alle belemmeringen van een leger, behalve voorzieningen.

Armoede van de staatskas zorgt ervoor dat een leger in stand wordt gehouden door bijdragen op afstand. Bijdragen aan het op afstand houden van een leger leidt tot verarming van de bevolking. #

Het begin van deze zin komt niet goed overeen met de volgende, hoewel het duidelijk zo bedoeld is. De opstelling is bovendien zo onhandig dat ik het niet kan helpen om enige corruptie in de tekst te vermoeden. Het lijkt nooit bij Chinese commentatoren op te komen dat een verbetering misschien nodig is voor de zin, en daar krijgen we geen hulp van hen. De Chinese woorden die Sun Tzu gebruikte om de oorzaak van de verarming van de mensen aan te duiden, verwijzen duidelijk naar een systeem waarbij de boeren hun bijdragen van maïs rechtstreeks naar het leger stuurden. Maar waarom zou het op hen rusten om op deze manier een leger in stand te houden, behalve omdat de staat of regering te arm is om dat te doen?

Aan de andere kant zorgt de nabijheid van een leger ervoor dat de prijzen stijgen en hoge prijzen ervoor zorgen dat de middelen van de mensen wegvloeien. #

Wang Hsi zegt dat er hoge prijzen zijn voordat het leger zijn eigen grondgebied heeft verlaten. Ts`ao Kung begrijpt het van een leger dat al de grens is overgestoken.

Wanneer hun bezit is weggevloeid, zullen de boeren worden geteisterd door zware afpersingen. #

Met dit verlies van substantie en uitputting van kracht, zullen de huizen van de mensen worden leeggeroofd en zal drie tiende van hun inkomen worden verspild #

Tu Mu en Wang Hsi zijn het erover eens dat de mensen niet over 3/10, maar over 7/10 van hun inkomen worden verdeeld. Maar dit is nauwelijks uit onze tekst af te leiden. Ho Shih heeft een kenmerkend label: "Het MENSEN wordt beschouwd als het essentiële onderdeel van de staat, en VOEDSEL als de hemel van het volk, is het niet juist dat gezagsdragers beide waarderen en voorzichtig zijn?"

terwijl de overheidsuitgaven voor kapotte strijdwagens, versleten paarden, borstplaten en helmen, bogen en pijlen, speren en schilden, beschermende mantels, trekossen en zware wagens, vier tiende van de totale inkomsten zullen bedragen. #

Daarom maakt een wijze generaal er een punt van om op de vijand te foerageren. Een kar vol met vijandelijke proviand is gelijk aan twintig van je eigen voorraad, en evenzo is een enkele PICUL van zijn proviand gelijk aan twintig uit je eigen voorraad. #

Omdat er twintig karrenladingen worden verbruikt tijdens het transporteren van één karrenvracht naar voren. Een PICUL is een maateenheid die gelijk is aan 133,3 pond (65,5 kilogram).

Nu, om de vijand te doden, moeten onze mannen tot woede worden gewekt zodat er voordeel kan zijn bij het verslaan van de vijand, ze moeten hun beloningen hebben. #

Tu Mu zegt: "Beloningen zijn nodig om de soldaten het voordeel te laten zien van het op deze manier verslaan van de vijand, wanneer je buit van de vijand verovert, moeten ze als beloning worden gebruikt, zodat al je mannen een sterk verlangen zullen hebben om te vechten , ieder voor zijn eigen rekening."

Daarom moeten in strijdwagens, wanneer tien of meer strijdwagens zijn genomen, degenen worden beloond die de eerste hebben genomen. Onze eigen vlaggen zouden in de plaats moeten komen van die van de vijand, en de strijdwagens zouden moeten worden gemengd en gebruikt in combinatie met de onze. De gevangengenomen soldaten moeten vriendelijk worden behandeld en bewaard. #

Dit wordt genoemd, de overwonnen vijand gebruiken om de eigen kracht te vergroten. #

Laat in oorlog dan je grote doel de overwinning zijn, niet lange campagnes. #

Zoals Ho Shih opmerkt: "Oorlog is niet iets om mee te spotten." Sun Tzu herhaalt hier de belangrijkste les die dit hoofdstuk wil afdwingen."

Zo mag bekend zijn dat de leider van legers de scheidsrechter is over het lot van het volk, de man van wie het afhangt of de natie in vrede of in gevaar zal zijn. #


Voor en na: het effect van de strategie van Sun Tzu op de Chinese geschiedenis

De kunst van oorlog speelde een grote rol bij het hervormen van het oude China. De introductie van de tekst leidde van vrede naar oorlog en uiteindelijk naar de eenwording van China en de oprichting van het meest stabiele rijk uit de geschiedenis.

De Kunst van oorlogvoeren periode: het lente- en herfsttijdperk

Sun Tzu leefde tijdens de "lente en herfst"-periode van de Chinese geschiedenis. Dit was de gouden eeuw van het oude China, die zich uitstrekte van 722 voor Christus tot ongeveer 470 voor Christus. (Klik hier voor een tijdlijn van belangrijke gebeurtenissen in de periode). In die tijd was China geen verenigd rijk, maar een groep kleine staten verdeeld in tientallen vorstendommen.

Gedurende deze periode kreeg een groeiende goed opgeleide klasse invloed in de regering en de handel vanwege de kennis van haar leden in plaats van hun kracht als strijders. Het Chinese woord shih, wat oorspronkelijk een ridder betekende, werd in deze tijd een geletterd persoon. Bureaucratie kreeg macht toen de ruziënde vorstendommen zich onder grotere regeringen consolideerden. Toen staten individuele landeigenaren begonnen te belasten, werkten boeren zichzelf los van hun meesters en oefenden ze arbeidsintensieve landbouw uit voor een overwegend vegetarisch dieet. Gierst werd aangevuld met tarwe uit het noorden en rijst uit het zuiden, en sojabonen hielpen de grond nieuw leven in te blazen.

In deze periode ontstonden de beroemdste Chinese filosofen: Lao-Tzu, de auteur van de Tao Te Ching Confucius Motzi en, hoewel zelden als zodanig herkend, Sun Tzu.

Het werk dat de geschiedenis van het lente- en herfsttijdperk beschrijft, is de Zuo Zhuan (commentaar van Zuo op de Chun Qiu, de Chinese naam voor het tijdperk). Veel van dit werk lijkt vroeg geschreven te zijn, hoewel sommige opmerkingen en profetieën pas in het midden van de vierde eeuw voor Christus zijn geplaatst. Dit boek beschrijft de gebeurtenissen vollediger en biedt morele lessen en incidentele opmerkingen, sommige van Confucius.

Betreed Sun Tzu

In 564 v.Chr. ondertekenden de elf grote staten van China een niet-aanvalsverdrag. Gedurende deze periode was er een machtsevenwicht tussen de grote staten Chi, Chin, Tzin en Chu. De kleinere staat Chou werd erkend als de heerser van de Chinese wereld en de historische keizerlijke zetel, maar de keizer had geen echte macht. Na enkele honderden jaren van oorlog, vooral tussen Chu in het zuiden en de grote noordelijke staten, gaf dit pact de grotere staten rust. Het pact hield veertig jaar stand.

Gedurende deze tijd consolideerden de grotere staten van China hun macht en elimineerden tientallen kleinere hertogdommen. Aan het begin van deze periode waren er ongeveer 150 vorstendommen in China. Tegen het einde waren er slechts 40. Er werden ook extern oorlogen gevoerd tegen de barbaren, waardoor het grondgebied van China werd uitgebreid.

Deze vrede tussen de grote staten werd in 506 voor Christus verbroken door het koninkrijk Wu, wiens heerser het pact niet ondertekende. (Wu staat op de kaart hierboven, direct onder de monding van de Yangtze-rivier.) Merk op dat dit slechts een paar jaar was nadat koning Helu Sun Tzu had ingehuurd als het hoofd van zijn legers. De staten Wu en Yueh waren parvenu zuidelijke naties. Het meer beschaafde noorden beschouwde hen als halfbarbaar. Destijds was de kleinere noordelijke staat Lu, de thuisbasis van Confucius, de dominante staat in China geworden.

Wu begon met het onderwerpen van de zuidelijke staat Yueh en ging vervolgens door met het veroveren van de grootste zuidelijke staat, Chu. Hierna nam Wu de strijd naar het noorden. In 482 voor Christus, zevenentwintig jaar na het inhuren van Sun Tzu, was Wu de dominante staat in China geworden.

Na de dood van Sun Tzu, kracht van Wu bleef groeien, maar het duurde niet lang. Terwijl Wu's legers in het noorden vochten, kwam de staat Yueh in opstand en veroverde de hoofdstad van Wu. Dit maakte de weg vrij voor de hernieuwde opkomst van de machtige Chu, die in een paar jaar tijd zowel Wu als Yueh in zijn grenzen had opgenomen.

De periode van de strijdende staten

De opkomst en ondergang van Wu werd gevolgd door de periode van de Strijdende Staten. Gedurende deze periode groeide het werk van Sun Tzu in populariteit, vooral onder de overgebleven succesvolle staten. Sun Tzu's afstammeling, Sun Ping van Chi, maakte zijn werk in de grote staten rond 350 voor Christus verder populair. In de periode van de Strijdende Staten werd het totale aantal vorstendommen teruggebracht tot zeven. In 221 vestigde de machtigste van hen, Chin, het rijk dat we China noemen. Dit rijk heeft tot op de dag van vandaag bestaan, hoewel de heersers zijn veranderd.


Dit is grond die een strijdmacht een serieus voordeel kan opleveren in een gevecht. De eerder genoemde Cemetery Ridge en het effect ervan op de Slag bij Gettysburg is een goed voorbeeld van controversiële grond. U wilt dit terrein identificeren en verdedigen.

1st Minnesota in Gettysburg, Pennsylvania, 2 juli 1863. (Schilderij door Don Troiani met dank aan de Nationale Garde)


Inhoud

Tekst en commentaren Bewerken

De kunst van oorlog wordt traditioneel toegeschreven aan een oude Chinese militaire generaal die bekend staat als Sun Tzu (nu geromaniseerd "Sunzi"), wat "Master Sun" betekent. Van Sun Tzu werd traditioneel gezegd dat hij in de 6e eeuw voor Christus leefde, maar De kunst van oorlog 's vroegste delen dateren waarschijnlijk van ten minste 100 jaar later. [3]

Sima Qian's Records van de Grand Historicus, de eerste van de 24 dynastieke geschiedenissen van China, vermeldt een vroege Chinese traditie dat een tekst over militaire zaken werd geschreven door ene "Sun Wu" (孫武) uit de staat Qi, en dat deze tekst was gelezen en bestudeerd door koning Helü van Wu (reg. 514-495 v.Chr.). [4] Deze tekst werd traditioneel geïdentificeerd met de ontvangen Master Sun's Art of War. De conventionele opvatting was dat Sun Wu een militaire theoreticus was vanaf het einde van de lente- en herfstperiode (776-471 v. Chr.) die zijn thuisstaat Qi ontvluchtte naar het zuidoostelijke koninkrijk Wu, waar hij naar verluidt indruk op de koning had gemaakt met zijn vermogen om zelfs "sierlijke paleisdames" te trainen in oorlogvoering en om Wu's legers krachtig genoeg te hebben gemaakt om hun westerse rivalen in de staat Chu uit te dagen. Deze opvatting wordt nog steeds wijdverbreid gehouden in China. [5]

De strateeg, dichter en krijgsheer Cao Cao in het begin van de 3e eeuw na Christus schreef het vroegst bekende commentaar op de Kunst van oorlogvoeren. [4] Cao's voorwoord maakt duidelijk dat hij de tekst heeft bewerkt en bepaalde passages heeft verwijderd, maar de omvang van zijn wijzigingen was historisch onduidelijk. [4] De kunst van oorlog verschijnt in de bibliografische catalogi van de Chinese dynastieke geschiedenissen, maar de lijsten van de afdelingen en de grootte liepen sterk uiteen. [4]

Auteurschap bewerken

Rond de 12e eeuw begonnen sommige Chinese geleerden te twijfelen aan het historische bestaan ​​van Sun Tzu, voornamelijk omdat hij niet wordt genoemd in de historische klassieker Het commentaar van Zuo (Zuo Zhuan 左傳), waarin de meeste opvallende cijfers uit de lente- en herfstperiode worden genoemd. [4] De naam "Sun Wu" ( ) komt in geen enkele tekst voor vóór de Records van de Grand Historicus, [6] en is vermoedelijk een verzonnen beschrijvende cognomen die "de voortvluchtige krijger" betekent: de achternaam "Zon" wordt verdoezeld als de verwante term "vluchteling" (xùn 遜 ), terwijl "Wu" de oude Chinese deugd is van "krijgsgezind, dapper" (w 武 ), wat overeenkomt met de rol van Sunzi als de held dubbelganger in het verhaal van Wu Zixu. [7] In het begin van de 20e eeuw theoretiseerde de Chinese schrijver en hervormer Liang Qichao dat de tekst eigenlijk in de 4e eeuw voor Christus was geschreven door Sun Tzu's vermeende afstammeling Sun Bin, aangezien een aantal historische bronnen een militaire verhandeling vermelden die hij schreef. [4] In tegenstelling tot Sun Wu, lijkt Sun Bin een echte persoon te zijn geweest die een echte autoriteit was op het gebied van militaire zaken, en mogelijk de inspiratie geweest voor de creatie van de historische figuur "Sun Tzu" door middel van een vorm van euhemerisme. [7]

In 1972 werden de Yinqueshan Han-slips ontdekt in twee Han-dynastie (206 v. Chr. - 220 n. Chr.) nabij de stad Linyi in de provincie Shandong. [8] Onder de vele geschriften van bamboe in de graven, die tussen 134 en 118 v. , die het eerdere verklaart en uitbreidt De kunst van oorlog door Sunzi. [9] Het materiaal van de Sun Bin-tekst overlapt met een groot deel van de "Sun Tzu"-tekst, en de twee kunnen "een enkele, zich voortdurend ontwikkelende intellectuele traditie zijn, verenigd onder de naam Sun". [10] Deze ontdekking toonde aan dat veel van de historische verwarring te wijten was aan het feit dat er twee teksten waren die hadden kunnen worden aangeduid als "Master Sun's Art of War", niet één. [9] De inhoud van de eerdere tekst is ongeveer een derde van de hoofdstukken van de moderne De kunst van oorlog, en hun tekst komt zeer nauw overeen. [8] Het is nu algemeen aanvaard dat hoe eerder De kunst van oorlog werd ergens tussen 500 en 430 voor Christus voltooid. [9]

De kunst van oorlog is verdeeld in 13 hoofdstukken (of piān) de collectie wordt één genoemd zhuàn ("geheel" of als alternatief "chronicle").

De kunst van oorlog hoofdstuknamen en inhoud
Hoofdstuk Lionel Giles (1910) [11] RL Wing (1988) Ralph D. Sawyer (1996) Chow Hou Wee (2003) Michael Nylan (2020) Inhoud
l Plannen leggen De berekeningen Eerste schattingen Gedetailleerde beoordeling en planning
(Chinees: )
Eerste berekeningen Onderzoekt de vijf fundamentele factoren (de weg, seizoenen, terrein, leiderschap en management) en zeven elementen die de resultaten van militaire opdrachten bepalen. Door deze punten na te denken, te beoordelen en te vergelijken, kan een commandant zijn overwinningskansen berekenen. Gewone afwijking van deze berekeningen zorgt voor falen door ongepaste actie. De tekst benadrukt dat oorlog een zeer ernstige zaak is voor de staat en niet zonder de nodige aandacht mag worden begonnen.
II Oorlog voeren De uitdaging Oorlog voeren Oorlog voeren
(Chinees: )
Strijd beginnen Legt uit hoe je de economie van oorlogsvoering begrijpt en hoe succes vereist dat je snel beslissende opdrachten wint. In deze sectie wordt erop gewezen dat voor succesvolle militaire campagnes de kosten van concurrentie en conflicten moeten worden beperkt.
III Aanval door krijgslist Het aanvalsplan Offensieven plannen Strategische aanval
(Chinees: )
Een aanval plannen Definieert de bron van kracht als eenheid, niet grootte, en bespreekt de vijf factoren die nodig zijn om te slagen in een oorlog. In volgorde van belangrijkheid zijn deze kritieke factoren: Aanval, Strategie, Allianties, Leger en Steden.
NS Tactische disposities Positionering militaire instelling Opstelling van het leger
(Chinees: )
Vormen om waar te nemen Legt het belang uit van het verdedigen van bestaande posities totdat een commandant in staat is om vanuit die posities in veiligheid op te rukken. Het leert commandanten het belang van het herkennen van strategische kansen en leert de vijand geen kansen te creëren.
V Gebruik van energie regie Strategische militaire macht krachten
(Chinees: )
De dispositie van de macht Verklaart het gebruik van creativiteit en timing bij het opbouwen van het momentum van een leger.
VI Zwakke punten en sterke Illusie en werkelijkheid Leegte en substantie Zwakke en sterke punten
(Chinees: )
Zwak en sterk Legt uit hoe de kansen van een leger voortkomen uit de openingen in de omgeving die worden veroorzaakt door de relatieve zwakte van de vijand en hoe te reageren op veranderingen in het vloeiende slagveld over een bepaald gebied.
VII Een leger manoeuvreren De kracht aangrijpen militaire gevechten Militaire manoeuvres
(Chinees: )
Strijdende legers Legt de gevaren uit van directe conflicten en hoe deze confrontaties te winnen wanneer ze aan de commandant worden opgedrongen.
VIII Variatie van tactieken De negen variaties Negen wijzigingen Variaties en aanpassingsvermogen
(Chinees: )
Negen onvoorziene omstandigheden Richt zich op de behoefte aan flexibiliteit in de reacties van een leger. Het legt uit hoe succesvol te reageren op veranderende omstandigheden.
IX Het leger op de mars De kracht verplaatsen Het leger manoeuvreren Beweging en ontwikkeling van troepen
(Chinees: )
Het leger afhandelen Beschrijft de verschillende situaties waarin een leger zich bevindt terwijl het door nieuwe vijandelijke gebieden trekt, en hoe op deze situaties te reageren. Een groot deel van deze sectie is gericht op het evalueren van de bedoelingen van anderen.
x Classificatie van terrein Situationele positionering Configuraties van terrein Terrein
(Chinees: )
Conformaties van de landen Kijkt naar de drie algemene weerstandsgebieden (afstand, gevaren en barrières) en de zes soorten grondposities die daaruit voortvloeien. Elk van deze zes veldposities biedt bepaalde voor- en nadelen.
XI De negen situaties De negen situaties Negen Terreinen De negen slagvelden
(Chinees: )
Negen soorten grond Beschrijft de negen veelvoorkomende situaties (of stadia) in een campagne, van verstrooiing tot dodelijk, en de specifieke focus die een commandant nodig heeft om er met succes door te navigeren.
XII Aanval door vuur De vurige aanval Brandgevaarlijke aanvallen Aanvallen met vuur
(Chinees: )
Aanvallen met vuur Verklaart het algemene gebruik van wapens en het specifieke gebruik van de omgeving als wapen. In deze paragraaf wordt ingegaan op de vijf doelwitten voor aanvallen, de vijf soorten milieu-aanvallen en de passende reacties op dergelijke aanvallen.
XIII Gebruik van spionnen Het gebruik van intelligentie Spionnen in dienst nemen Intelligentie en spionage
(Chinees: )
Spionnen gebruiken Richt zich op het belang van het ontwikkelen van goede informatiebronnen en specificeert de vijf soorten inlichtingenbronnen en hoe ze elk het beste kunnen worden beheerd.

Militaire en inlichtingentoepassingen Bewerken

In heel Oost-Azië, De kunst van oorlog maakte deel uit van de syllabus voor potentiële kandidaten voor militaire dienstexamens.

Tijdens de Sengoku-periode (c. 1467-1568), de Japanners daimyō genaamd Takeda Shingen (1521-1573) zou in alle veldslagen bijna onoverwinnelijk zijn geworden zonder op wapens te vertrouwen, omdat hij studeerde De kunst van oorlog. [12] Het boek gaf hem zelfs de inspiratie voor zijn beroemde strijdstandaard "Fūrinkazan" (Wind, Bos, Vuur en Berg), wat betekent snel als de wind, stil als een bos, woest als vuur en onwrikbaar als een berg.

De vertaler Samuel B. Griffith biedt een hoofdstuk aan over "Sun Tzu en Mao Tse-Tung", waarin: De kunst van oorlog wordt aangehaald als het beïnvloeden van Mao's Over guerrillaoorlogvoering, Over de langdurige oorlog en Strategische problemen van de Chinese Revolutionaire Oorlog, en bevat Mao's citaat: "We moeten het gezegde in het boek van Sun Wu Tzu, de grote militaire expert van het oude China, 'Ken je vijand en ken jezelf, niet kleineren dan duizend veldslagen zonder rampspoed'. [12]

Tijdens de oorlog in Vietnam hebben sommige Vietcong-officieren uitgebreid gestudeerd De kunst van oorlog en zou naar verluidt hele passages uit het hoofd kunnen reciteren. Generaal Võ Nguyên Giáp heeft met succes de in . beschreven tactieken geïmplementeerd De kunst van oorlog tijdens de Slag bij Dien Bien Phu die een einde maakte aan de grote Franse betrokkenheid in Indochina en leidde tot de akkoorden die Vietnam in Noord en Zuid verdeelden. Generaal Võ, later de belangrijkste militaire commandant van de PVA in de oorlog in Vietnam, was een fervent student en beoefenaar van de ideeën van Sun Tzu. [13] De nederlaag van Amerika daar, meer dan enige andere gebeurtenis, bracht Sun Tzu onder de aandacht van de leiders van de Amerikaanse militaire theorie. [13] [14] [15]

Het Department of the Army in de Verenigde Staten maakt via zijn Command and General Staff College een lijst van De kunst van oorlog als een voorbeeld van een boek dat in de bibliotheek van een militaire eenheid kan worden bewaard. [16]

De kunst van oorlog staat vermeld op het Marine Corps Professional Reading Program (voorheen bekend als de Commandant's Reading List). Het wordt aanbevolen om te lezen voor al het personeel van de militaire inlichtingendienst van de Verenigde Staten. [17]

The Art of War wordt gebruikt als lesmateriaal op de US Military Academy in West Point, in de cursus Military Strategy (470), [18] en het wordt ook aanbevolen om te lezen voor Royal Officer-cadetten op de Royal Military Academy, Sandhurst. Enkele opmerkelijke militaire leiders hebben het volgende verklaard over Sun Tzu en de Art of War:

"Ik heb The Art of War van Sun Tzu gelezen. Hij blijft zowel soldaten als politici beïnvloeden." [20] — Generaal Colin Powell, voorzitter van de gezamenlijke stafchefs, nationale veiligheidsadviseur en staatssecretaris.

Volgens sommige auteurs is de strategie van misleiding van De kunst van oorlog werd bestudeerd en op grote schaal gebruikt door de KGB: "Ik zal de vijand dwingen onze kracht voor zwakte te nemen, en onze zwakte voor kracht, en zo zal ik zijn kracht in zwakheid veranderen". [21] Het boek wordt veel geciteerd door KGB-officieren die belast zijn met desinformatie-operaties in de roman van Vladimir Volkoff Le Montage.

De Finse veldmaarschalk Mannerheim en generaal Aksel Airo waren fervente lezers van Kunst van oorlogvoeren. Ze lazen het allebei in het Frans. Airo bewaarde de Franse vertaling van het boek op zijn nachtkastje in zijn kamer. [ citaat nodig ]

Toepassing buiten het leger Bewerken

De kunst van oorlog is toegepast op vele gebieden buiten het leger. Veel van de tekst gaat over hoe je je tegenstander te slim af kunt zijn zonder daadwerkelijk een fysieke strijd aan te gaan. Als zodanig is het toegepast als trainingsgids voor veel competitieve inspanningen die geen daadwerkelijke gevechten inhouden.

De kunst van oorlog wordt genoemd als een invloed in de vroegst bekende Chinese verhalenbundel over fraude (meestal op het gebied van handel), Zhang Yingyu's The Book of Swindles (Du pian xin shu , ca. 1617), die dateert uit de late Ming-dynastie. [22]

Veel zakelijke boeken hebben de lessen uit het boek toegepast op kantoorpolitiek en bedrijfsstrategie. [23] [24] [25] Veel Japanse bedrijven maken het boek verplichte lectuur voor hun belangrijkste leidinggevenden. [26] Het boek is ook populair onder westerse zakenkringen, omdat het de utilitaire waarde met betrekking tot managementpraktijken aanhaalt. Veel ondernemers en bedrijfsleiders hebben zich tot het bedrijf gewend voor inspiratie en advies over hoe te slagen in concurrerende zakelijke situaties. Het boek is ook toegepast in het onderwijs. [27]

De kunst van oorlog is het onderwerp geweest van juridische boeken [28] en juridische artikelen over het proces, inclusief onderhandelingstactieken en processtrategie. [29] [30] [31] [32]

Het boek De 48 machtswetten door Robert Greene maakt gebruik van filosofieën die worden behandeld in: De kunst van oorlog. [33]

De kunst van oorlog is ook toegepast in de sport. National Football League-coach Bill Belichick, recordhouder van de meeste Super Bowl-overwinningen in de geschiedenis, heeft bij meerdere gelegenheden zijn bewondering voor The Art of War uitgesproken. [34] [35] De Braziliaanse voetbalcoach Luiz Felipe Scolari gebruikte The Art of War actief voor de succesvolle WK-campagne van 2002 in Brazilië. Tijdens het toernooi legde Scolari 's nachts passages uit The Art of War onder de deuren van zijn spelers. [36] [37]

De kunst van oorlog wordt vaak aangehaald bij het ontwikkelen van tactieken en/of strategie in esports. "Play To Win" door David Sirlin, analyseert toepassingen van de ideeën van De kunst van oorlog in moderne e-sports. De kunst van oorlog werd in 2014 uitgebracht als een e-book metgezel naast de Art of War DLC voor Europa Universalis IV, een pc-strategiespel van Paradox Development Studios, met een voorwoord van Thomas Johansson.

Film en televisie Bewerken

De kunst van oorlog en Sun Tzu zijn genoemd en geciteerd in verschillende films en tv-shows. In de film uit 1987 Wall Street, verwijst Gordon Gekko (Michael Douglas) regelmatig naar The Art of War terwijl hij advies geeft aan zijn jonge beschermeling Bud Fox (Charlie Sheen). [38] In de laatste fasen van de film noemt Fox Sun Tzu zelf bij het beschrijven van zijn plan om Gekko te vangen. [39] De 20e James Bond-film, Die Another Day, uitgebracht in 2002, verwijst ook naar: De kunst van oorlog als de spirituele gids die wordt gedeeld door kolonel Moon en zijn vader. [40]

Op televisie, De kunst van oorlog werd verwezen in The Sopranos. In seizoen 3, aflevering 8 ("Hij is opgestaan"), stelt Dr. Melfi Tony Soprano voor om het boek te lezen. [41] Later in de aflevering vertelt Tony aan Dr. Melfi dat hij onder de indruk is van de Sun Tzu en zegt: "Hier is deze man, een Chinese generaal, die dit ding 2400 jaar geleden schreef, en het meeste ervan is nog steeds van toepassing!" Onmiddellijk na de aflevering van The Sopranos verkoop van De kunst van oorlog gespikkeld. [42]

In Star Trek: de volgende generatie aflevering "The Last Outpost" van het eerste seizoen, citeerde Riker De kunst van oorlog aan Kapitein Picard, die het genoegen uitdrukte dat Sun Tzu nog steeds les kreeg op Starfleet Academy. Later in de aflevering merkte een overlevende van een lang geleden niet-menselijk rijk gemeenschappelijke aspecten op tussen de wijsheid van zijn eigen volk en De kunst van oorlog met betrekking tot weten wanneer en wanneer niet vechten. [ citaat nodig ]

The Art of War is een spionagefilm uit 2000, geregisseerd door Christian Duguay en met in de hoofdrollen Wesley Snipes, Michael Biehn, Anne Archer en Donald Sutherland. [43]

In de aflevering 'Evolution' van Young Justice: Outsiders citeert Nightwing Sun Tzu's Art of War bij het lesgeven aan nieuwe rekruten.

In de anime Fullmetal Alchemist, in aflevering 13, citeert Roy Mustang Sun Tzu's Art of War in een strijd tegen Edward Elric.

In NCIS: Los Angeles' seizoen 4, aflevering 15 ("Geschiedenis"), verwijst Marty Deeks naar Sun Tzu's Art of War in een reeks steen-papier-schaar-spellen tegen Sam Hanna.

Op Survivor: China kregen de schipbreukelingen Sun Tzu's Art of War-boek om hen te helpen het spel te winnen.

In seizoen 29, aflevering 15 van The Simpsons, No Good Read Goes Unpunished, gebruikt Bart Sun Tzu's Art of War tegen Homer, die het later gebruikt om Bart terug te pakken.


"The Art of War" door Sun Tzu

Sun Tzu creëerde een lyrisch meesterwerk toen hij het boek The Art of War schreef. Het is een korte tekst die militaire tactieken en strategieën beschrijft die in oorlog worden gebruikt om de overwinning op de vijand te behalen. Geschreven vóór de officiële opname van de geschiedenis van China, blijft het een klassiek stuk literatuur dat generaties lang is bestudeerd en onderzocht. Het toont de cultuur, intelligentie en vooruitgang van China in een tijd van beperkte technologie en middelen. Sun Tzu biedt oorlogstactieken door gebruik te maken van filosofische concepten. Diep nadenken over en begrip van oorlog toepassen "Sun Tzu biedt de basis voor strategische verbetering op veel gebieden". Dit omvat leiderschap, zakelijk en menselijk gedrag. Er zijn veel argumenten met betrekking tot deze tekst, variërend van de moraliteit tot het nut ervan, en zelfs het auteurschap. Door de historische context, het ambacht en de expressie ervan te onderzoeken, kan men Sun Tzu en deze grote literaire klassieker beter begrijpen.

The Art of War is een stuk literatuur dat de tand des tijds heeft doorstaan. Geschreven vóór de opname van de Chinese geschiedenis, is informatie over Sun Tzu en deze klassieke tekst beperkt. Over de tijd waarin Sun Tzu leefde wordt onder geleerden gediscussieerd. Terwijl een onderzoeker suggereert dat het boek na 500 voor Christus is geschreven, beweert een ander dat Sun Tzu ergens rond 770 tot 475 voor Christus leefde. Ongeacht het tijdperk was oorlog een belangrijk onderwerp vanwege de politieke en sociale climax van het tijdperk. Het was "het tijdperk van een multistaten, onstabiele wereld die frequente conflicten zag over de controle over het land en de mensen".

Hoewel de sociale omgeving soms onstabiel was, bloeiden en cultiveerden andere delen van het oude China. Sunzi leefde in de buurt van het tijdperk van de Han-dynastie, wat ook de tijd is waarin de Chinese geschiedenis werd verzameld en vastgelegd door historicus en filosoof Sima Qian. Sima Qian leefde zo'n vierhonderd jaar na het tijdperk van Sunzi en bevat het enige gedocumenteerde verslag van Sunzi in de Chinese geschiedenis. Het account beschrijft Sunzi's populariteit voor The Art of War en zijn vaardigheid in militaire strategie. In dit verhaal stelde koning Helu van Wu de vaardigheden van Sunzi op de proef en vroeg hem om vrouwen te trainen voor militaire strijd. Toen de vrouwen weigerden te luisteren en zijn orders om te marcheren niet gehoorzaamden, doodde hij 2 van de vrouwelijke commandanten. Hierna gehoorzaamden de vrouwen hem en bereikten ze wat Sunzi noemde "Shock and Awe" "Shock and Awe en dus gehoorzaamheid of capitulatie door middel van zeer selectieve, uiterst brute en meedogenloze en snelle toepassing van geweld om te intimideren".

Deze gebeurtenis gaf hem niet alleen bekendheid, maar creëerde ook een legende. De uitdrukking en betekenis van de tekst varieert van staat tot staat en van persoon tot persoon. De betekenis die voortkomt uit het lezen van de Art of War varieert echter ook naar tijd en cultuur. Gedurende de tijd dat het werd geschreven, was de Han-dynastie getuige van de opkomst van de confucianistische traditie die de Chinese cultuur en ideologie stimuleerde. Deze ideologie is "gecentreerd op overwegingen van welwillende en wijze heerschappij, bereikt door een geordende samenleving die aandacht heeft voor correct begrip, relaties, definities en rituelen". Door woorden en termen alleen in hun oorspronkelijke context te plaatsen, interpreteren confucianisten de geschriften van Sun Tzu heel anders dan de bedoeling ervan. Confucianisten namen het stuk letterlijk en pasten geen diepe gedachte en begrip toe. Als Sun Tzu bijvoorbeeld stelt: "alle oorlogvoering is gebaseerd op bedrog", hebben velen deze regel en de betekenis ervan verkeerd geïnterpreteerd. Confucianisten dachten dat dit individuen aanmoedigde om bedrieglijk te zijn in het leven en in de omgang met anderen. Mensen uit andere culturen en tijden zagen dit echter anders. Toen het taoïsme eeuwen later de Chinese ideologie binnentrad, begrepen ze de tekst met extra diepte en betekenis. Dit komt omdat "het taoïsme harde definities, zekerheid en oppervlakkig begrip verwerpt en dus altijd een filosofisch tegenwicht is geweest voor de aan de oppervlakte geordende confucianistische wereld". Het blijkt belangrijk te zijn om de dynamiek van de tekst te begrijpen en hoe deze wordt gebruikt en toegepast. Het toepassen van filosofische concepten die in de Art of War worden gegeven, verbindt het boek indirect met een dieper begrip van de menselijke natuur, gedrag en militaire tactieken. Als gevolg hiervan denken de meeste lezers en wetenschappers extra na over het stuk. "Hedendaagse Chinese tolken ... karakteriseren Sunzi's standpunt over oorlog als shenzhen (d.w.z. grote voorzichtigheid en zelfbeheersing in oorlogszaken)". De auteur stelt dat Sunzi slimme strategieën aanmoedigde, waarbij zo min mogelijk geweld en geweld werd gebruikt om de vijand te onderwerpen.

Hoewel dit tijdens de Art of War wordt benadrukt, gaat het ironisch genoeg in tegen veel van de militaire tactieken die tegenwoordig worden gebruikt. Als gevolg hiervan biedt de Art of War strategieën die kunnen worden gebruikt en toegepast om rechtvaardigheid en moraliteit in de strijd te handhaven. "The Art of War is een handleiding voor militair succes, het verheerlijkt geen oorlog, noch pleit het voor een agressief gebruik van militair geweld". Door deze dunne lijn te bewandelen, creëerde Sun Tzu een tekst die nuttige genres en velden bevat. Dit komt door het inzicht en de diepgang die hij brengt in oorlog en strategie, in verband met een bekwame kunst. Daarom heeft Sun Tzu verschillende elementen gebruikt om dit stuk te maken. Hij gebruikt theorieën die op het eerste gezicht niets met oorlog, strijd en controle te maken lijken te hebben. In het eerste hoofdstuk stelt Sun Tzu dat oorlog wordt gedefinieerd door "vijf constante factoren, waarmee rekening moet worden gehouden in iemands beraadslagingen bij het bepalen van de omstandigheden die zich in het veld voordoen. Dit zijn de morele wet hemel aarde, de commandant, en methode en discipline”. Door deze thema's toe te passen op de kunst van het oorlogvoeren, kunnen individuen de extra betekenis van deze tekst waarnemen en deze in verband brengen met het echte leven. Deze items dicteren niet alleen de kunst van het oorlogvoeren, ze dicteren ook de acties en het leiderschap van anderen. De componenten verwijzen naar hoe afstand, leiderschap en discipline worden toegepast op verschillende lagen van de bevolking. Daarom kunnen velen, door oorlog te vervangen door andere woorden zoals sportiviteit of zaken, dezelfde strategieën op andere gebieden gebruiken.Als Sun Tzu bijvoorbeeld zegt: "houd aas uit om de vijand te verleiden", kan de theorie op verschillende gebieden worden toegepast. Een manager kan werknemers 'lokmiddelen uitsmeren' die kunnen worden gebruikt om de werknemerstevredenheid te verbeteren. Dus, met het gebruik van deze elementen, was Sun Tzu in staat om een ​​boek te maken dat meerdere toepassingen en apparaten kan hebben om individuen en de samenleving te verbeteren.

Sun Tzu stelt: “oorlogsvoering is de grootste aangelegenheid van de staat, de basis van leven en dood, de manier om te overleven of uit te roeien. Het moet grondig worden overwogen en geanalyseerd". Sun Tzu doet dit door de hele tekst heen en verandert de manier waarop oorlog wordt begrepen en gevoerd. Veel van de “oosterse manier van oorlog voeren is geworteld in de filosofieën van Sun Tzu”. Deze filosofieën worden niet alleen waargenomen in de Chinese cultuur, maar ook in andere culturen in het Oosten, waaronder Rusland en India. Hoewel Sun Tzu de nadruk legt op het gebruik van bedrog om de vijand te overwinnen, moet ook intelligentie worden toegepast. Hiermee kunnen strijdkrachten de vijand met zo min mogelijk kracht verslaan. Dit gaat in op het belang van het menselijk leven en het minimaliseren van vernietiging. Met deze filosofieën kan het leger het eigendom, de waarde en de economie van een verslagen gebied behouden. Dit zijn gedragingen die worden weergegeven


De kunst van oorlog

Ik zag dit audioboek in de bibliotheek en ik vond het er interessant uitzien.
Verdorie, ik heb 4 kinderen. Dit kan van pas komen.
Volgend jaar heb ik niet een, maar twee tiener jongens. Ik moet mezelf voorbereiden om mijn . te verdedigen baby's thuis van de invasie hoeren depots. Ik dacht dat dit boek me zou helpen omgord mijn lendenen (of wat je ook doet) wanneer je de strijd aangaat.
Achteruit, Skunks! Je komt niet verder dan de voordeur!

Toch, zelfs tienerjongens bleek in combinatie Hé! Kijk mij eens buiten mijn comfortzone stappen!

Ik zag dit audioboek in de bibliotheek en ik vond het er interessant uitzien.
Verdorie, ik heb 4 kinderen. Dit kan van pas komen.
Volgend jaar heb ik niet een, maar twee tiener jongens. Ik moet mezelf voorbereiden om mijn . te verdedigen baby's thuis van de invasie hoeren depots. Ik dacht dat dit boek me zou helpen omgord mijn lendenen (of wat je ook doet) wanneer je de strijd aangaat.
Achteruit, Skunks! Je komt niet verder dan de voordeur!

Toch, zelfs tienerjongens bleek in vergelijking met de pure angst die gepaard gaat met het delen van een huis met prepuberale meisjes.
Toevluchtsoord! Toevluchtsoord! We hebben de capaciteiten van de vijand verkeerd ingeschat!

Ik kan zeker de hulp van een meesterstrateeg gebruiken. Hoewel, achteraf gezien, heb ik er eigenlijk een van die bij mij woont. Ze is 10, en ze heeft de volledige leiding over mijn huis sinds ze zich een weg uit mijn baarmoeder heeft gekrabd. Mijn man zegt dat ik hallucineerde (zegen degene die drugs bedacht in de verloskamer!), maar ik zweer dat ik haar haar eigen navelstreng zag afknabbelen.
Ze is meedogenloos, slim en heeft de glimlach van een engel.
Lucifer was ook een engel.
Hoe dan ook, ik had dit kunnen overslaan en gewoon om de eer kunnen smeken om aan haar voeten te zitten en te leren.
Leer me je wegen, machtige krijger!

Maar op de omslag stond dat dit maar een boek van 4 1/2 uur was.
Wat? Ze zou haar geheimen waarschijnlijk toch niet hebben gedeeld.
Bekentenis tijd: ik deed niet maak het helemaal door het audioboek.
Ik deed, echter, maak het helemaal door De kunst van oorlog. Dat deel was kort. Ik weet niet wat de werkelijke tijdsduur was, maar ik luisterde ernaar terwijl ik aan het eten was, en nam het toen mee op een kort uitstapje naar Wal-mart.
Boom! Gedaan! Dankjewel, Sun Tzu!

De rest van deze specifieke audio is vermoedelijk speculatie over het leven van Sun Tzu en een geschiedenisles over de politiek van de tijd waarin hij leefde.
Wa, wa, wa, wa, wa.
Alle namen bloedden samen in mijn hoofd, en de woorden klotsten in mijn hoofd totdat ik het uiteindelijk opgaf.

Ik zeg niet dat het slecht gedaan of saai was, maar mijn kleine dinosaurusbrein is niet gebouwd om boeken zonder foto's te verwerken. Dus luisteren naar iemand met een soepele jazzy stem die uit een geschiedenisboek wordt voorgelezen, is net als vragend voor een soort van interne kernsmelting daarboven.

Dus. De kunst van oorlog.
Ik heb eigenlijk niet het gevoel dat meneer Tzu veel te zeggen had dat me zou helpen.
Ik bedoel, er waren een paar dingen vertaald naar het echte leven.
Wees consequent in beloningen en straffen. Duh.
Neem spionnen in dienst. Dubbel duh. Ik heb al mijn kinderen op de loonlijst staan, en ze denken allemaal dat ze de enige mol zijn die ik heb. Sukkels!
Zorg ervoor dat de vijand moe is voordat je aanvalt. Hallo? Waarom denk je dat ik de hele dag met ze bij het zwembad ben? Het is niet zo dat ik ervan geniet om me te koesteren in de gloed van mijn cellulitis, terwijl ik nog een paar levervlekken krijg. Als Sun Tzu had gezegd dat ik de vijand voor lange reizen Benadryl had gedoseerd, zou ik meer onder de indruk zijn geweest.
Veel ging echter over vechten op verschillende soorten terrein. Moerassig, bergachtig, vlak, enz..
Dat helpt me niet, vriend!
Ik heb een soort inside scoop nodig die me een voorsprong geeft op de volledige duivelin waarmee ik leef, de kleinere demon-in-opleiding (momenteel onder de voogdij van de eerder genoemde she-devil) en de twee wandelende hormonen dat waren mijn kleine jongens!
Ik kan ze niet veel langer tegenhouden! Ik ga naar beneden! Gaat naar beneden.

Hoe dan ook, ik ben blij dat ik lezen heb er naar geluisterd. Het is een van die boeken die je nodig hebt studie. echter niet gelezen. Dus ik ben zeer zeker dat ik de overgrote meerderheid van wijsheid heb gemist door het op deze manier te doen.
Maar wat dan? Ik kan zeggen dat ik het gelezen heb!
Ik voel me nu een badass, en dat is het enige dat belangrijk is.
Pbt!

Simpel gezegd, Sun Tzu zegt dat het beter is om niet te vechten dan betrokken te zijn bij een conflict, maar als je moet vechten, dan moet je het doen om te winnen, en dit zijn de verschillende strategieën, vaak brutaal, dan krijg je dat resultaat.

Niccolò Machiavelli zegt in The Prince dat als je in een machtspositie verkeert en deze wilt behouden, het beter is om geliefd en gerespecteerd te worden, maar als je dat kunt bereiken, dwing dan in ieder geval respect af en dit zijn de, vaak brutale, Simpel gezegd, Sun Tzu zegt dat het beter is om niet te vechten dan betrokken te zijn bij een conflict, maar als je moet vechten, dan moet je het doen om te winnen, en dit zijn de verschillende strategieën , vaak brutaal, dat zal je dat resultaat opleveren.

Niccolò Machiavelli zegt in The Prince dat als je in een machtspositie verkeert en deze wilt behouden, het beter is om geliefd en gerespecteerd te worden, maar als je dat niet kunt bereiken, dwing dan in ieder geval respect af en dit zijn de, vaak brutale, strategieën die dat resultaat zullen krijgen.

Ik zeg, als je politicus wilt worden in de algemeen winnende partij en je houdt niet veel van lezen, dan is The Prince iets voor jou. Heel sluw. Als je jezelf echter in de oppositie ziet en je punt beargumenteert, probeer dan eerst Sun Tzu.

Voor de rest van ons zijn de boeken kort en vormen ze interessante historische en enigszins filosofische lectuur, maar ze zullen je leven niet veranderen, behalve dat ze je een voorsprong geven op de intellectuele boekenladder, altijd een pluspunt voor de pseuds!
(view spoiler) [Wie, ik? Ja denk. (verberg spoiler)]. meer

De wijze krijger vermijdt de strijd.

Ik kan een beter citaat bedenken om deze recensie te beginnen.

Soms wordt het lezen van boeken over oorlogstactieken of romans van het genre oorlog verward met het verheerlijken van oorlogen, vernietiging, dood en alle trieste dingen die het resultaat zijn van een oorlog. Maar in mijn geval (ik kan niet voor anderen spreken) is dat in ieder geval niet zo. Ik verheerlijk oorlog niet. Een van mijn favoriete historische onderwerpen is de Tweede Wereldoorlog, maar dat is niet vanwege een krankzinnig instinct om oorlog te verheerlijken. Ik steun gewoon het concept dat elke p De wijze krijger vermijdt de strijd.

Ik kan geen beter citaat bedenken om deze recensie te beginnen.

Soms wordt het lezen van boeken over oorlogstactieken of romans van het genre oorlog verward met het verheerlijken van oorlogen, vernietiging, dood en alle trieste dingen die het resultaat zijn van een oorlog. Maar in mijn geval (ik kan niet voor anderen spreken) is het dat in ieder geval niet. Ik verheerlijk de oorlog niet. Een van mijn favoriete historische onderwerpen is de Tweede Wereldoorlog, maar dat is niet omdat een krankzinnig instinct om oorlog te verheerlijken. Ik steun alleen het concept dat iedereen die het verleden vergeet of niets doet om over het verleden te leren, vervloekt zal zijn om de geschiedenis te herhalen.

De ultieme kunst van het oorlogvoeren is om de vijand te onderwerpen zonder te vechten.

In het geval van dit specifieke boek, De kunst van oorlog, naast de voor de hand liggende lezing door mensen in militaire carrières, is het een aanbevolen lezing voor mensen in gebieden zoals het bedrijfsleven, speciaal voor management, en je kunt zeker veel van de lessen van het boek toepassen op bijna elk gebied van interactie met anderen waar een "overwinning" hoort erbij.

Alle oorlogvoering is gebaseerd op bedrog.

Zonder misleiding kon de Tweede Wereldoorlog niet worden gewonnen, want terwijl de echte binnenvallende troepen van D-Day de stranden van Normandië bereikten, viel de kern van de nazi-troepen op een andere plaats ten prooi aan valse berichten en zelfs een valse schikking met zelfs neptanks die in foto's genomen vanuit de lucht zag eruit als de real deal.

Er is geen voorbeeld van een natie die profiteert van langdurige oorlogvoering.

Hierover kunnen harde lessen worden getrokken uit het conflict in Vietnam, om maar het snelste voorbeeld te noemen dat in mij opkwam.

Dus in oorlog is de manier om te vermijden wat sterk is, en toe te slaan op wat zwak is.

Deze les, die rust geeft aan de verschrikkingen van echte oorlogen, is een interessante verklaring waarom avonturenverhalen altijd zo boeiend zijn. Sindsdien zag je nooit een "held" tegenover een zwakke tegenstander. In het echte leven is het best wijs en logisch om het te doen, maar in fictieve literatuur? Oh, je leest altijd over de underdog die strijdt tegen de verwachtingen in en vecht tegen een veel sterkere vijand. Ik denk dat logica soms saai kan zijn tegen de opwinding van grote uitdagingen.

Er zijn vijf gevaarlijke storingen die een generaal kunnen treffen:
(1) Roekeloosheid, die tot vernietiging leidt
(2) lafheid, die leidt tot gevangenneming
(3) een haastig humeur, dat kan worden uitgelokt door beledigingen
(4) een delicatesse van eer die gevoelig is voor schaamte
(5) overmatige zorg voor zijn mannen, die hem blootstelt aan zorgen en problemen.

Dit kan gemakkelijk het fragment zijn dat ik het leukst vond om in dit boek te lezen, aangezien na het lezen ervan, mijn eerste gedachte ging over Kapitein Jean-Luc Picard van Star Trek: de volgende generatie, aangezien in fictie meestal bijna elk hoofdpersonage bijna niet in fout # 2 valt, maar vaak, omwille van opwinding en het tonen van gedurfde scènes, hebben sommige leiders fouten in een van meer dan één van de genoemde fouten. Nogmaals, het conflict tussen praktische logica en opwinding.

Een goed voorbeeld van lessen over oorlog en leiderschap is te zien in de recente film Dawn of the Planet of the Apes waar in een filmindustrie die bereid is zoveel mogelijk oorlogvoering en vernietiging onverwijld te geven om kaartjes te verkopen, je in deze film kunt kijken naar "Caesar", de leider van de opkomende Ape-gemeenschap en zijn strijd om oorlog ten koste van alles te vermijden omdat hij heel goed weet hoe zwaar en kostbaar de verliezen van een oorlog kunnen zijn, ongeacht of je de 'overwinning' hebt behaald.

Helaas maken oorlogen deel uit van de mensheid, omdat ik denk dat er zelfs in die zogenaamde "vredestijden", altijd, ergens, op kleine schaal of op grotere schaal, oorlog is geweest. Dus leren hoe je een oorlog kunt vermijden, en als je het moet doen, leren hoe je het moet uitvoeren met minder mensenlevens (van beide kanten van het conflict), is altijd een relevant onderwerp.
. meer

De kunst van Goodreads

1. Lotz zegt: De beste boeken zijn degene die je nooit hoeft te lezen, en de beste woorden zijn degene die je nooit hoeft te spreken. Evenzo zijn de beste boekrecensies degene die je nooit hoeft te schrijven.

2. Er zijn vijf soorten boeken: (1) Boeken die ik heb gelezen. (2) Degenen die ik niet heb gelezen. (3-5) Het is ingewikkeld.

3. Zoek het zwakste punt om een ​​boek te beginnen. Dit is meestal de eerste pagina.

4. Sla de pagina niet te langzaam om, want dan wordt hij vettig, draai hem niet te snel om, De kunst van Goodreads

1. Lotz zegt: De beste boeken zijn degene die je nooit hoeft te lezen, en de beste woorden zijn degene die je nooit hoeft te spreken. Evenzo zijn de beste boekrecensies degene die je nooit hoeft te schrijven.

2. Er zijn vijf soorten boeken: (1) Boeken die ik heb gelezen. (2) Degenen die ik niet heb gelezen. (3-5) Het is ingewikkeld.

3. Zoek het zwakste punt om een ​​boek te beginnen. Dit is meestal de eerste pagina.

4. Sla de pagina niet te langzaam om, want dan wordt hij vettig. Sla hem niet te snel om, want dan kan hij scheuren.

5. Als een zin je problemen geeft, doe dan alsof je hem gaat overslaan, en lees hem dan heel snel in één keer om hem te verrassen!

6. Als een zin bijzonder moeilijk is, roep hem dan zo hard mogelijk en probeer het geluid van de haan na te bootsen wanneer de zon boven de verre bergen uitsteekt.

7. Laat uw docenten of professoren niet weten of u uw toegewezen lezingen daadwerkelijk hebt gelezen. Houd ze in spanning. Dan kunt u ze onderwerpen aan uw testament.

8. Om indruk te maken op het erudiete meisje, neem bekende citaten en schrijf ze verkeerd toe, zodat ze je kan corrigeren. Ze zal zich slim voelen, en jij haast je om de moord te plegen!

9. Als je de zon kunt zien, heb je niet het scherpste zicht. Als je de donder kunt horen, heb je niet het beste gehoor. Evenzo, als je de meeste likes krijgt, heb je niet de beste recensie. Ik doe.

10. Liefde is een slagveld, daarom draag ik altijd camouflage op eerste dates.

11. Je kunt de lessen van militaire tactieken toepassen op elk aspect van je leven, zolang je het niet erg vindt om naar de gevangenis te gaan.

12. Leuk weetje: als je de Engelse vertaling leest van De kunst van oorlog achteruit, en in een Jamaicaanse patois, het reproduceert exact het originele Chinees.

13. Als een woord je moeite geeft, heb je twee opties: (1) gebruik een woordenboek, je dwaalt af (2) sla het over, want wie heeft er in zijn leven tijd voor zulke dingen?

14. Het rijk in Star Wars hadden helemaal kunnen winnen als ze gewoon meer spionnen hadden gebruikt.

15. Hetzelfde geldt voor Sauron in In de ban van de Ring.

16. Als je geen ideeën meer hebt voor een boekbespreking, is het verstandig om te stoppen.

17. De tweede verstandigste actie is doorgaan. . meer

Sūnzǐ Bīngfǎ= De kunst van het oorlogvoeren, Sun Tzu

De kunst van het oorlogvoeren is een oude Chinese militaire verhandeling die dateert uit de lente- en herfstperiode (ongeveer 771 tot 476 v.Chr.).

Het werk, dat wordt toegeschreven aan de oude Chinese militaire strateeg Sun Tzu ("Master Sun", ook wel gespeld als Sunzi), bestaat uit 13 hoofdstukken.

Elk is gewijd aan een specifiek aspect van oorlogvoering en hoe dat van toepassing is op militaire strategie en tactiek. Bijna 1500 jaar lang was het de hoofdtekst in een bloemlezing die zou worden geformaliseerd als deze Sūnzǐ Bīngfǎ= De kunst van het oorlogvoeren, Sun Tzu

De kunst van het oorlogvoeren is een oude Chinese militaire verhandeling die dateert uit de lente- en herfstperiode (ongeveer 771 tot 476 v.Chr.).

Het werk, dat wordt toegeschreven aan de oude Chinese militaire strateeg Sun Tzu ("Master Sun", ook wel gespeld als Sunzi), bestaat uit 13 hoofdstukken.

Elk is gewijd aan een specifiek aspect van oorlogvoering en hoe dat van toepassing is op militaire strategie en tactiek. Bijna 1500 jaar lang was het de hoofdtekst in een bloemlezing die in 1080 door keizer Shenzong van Song zou worden geformaliseerd als de zeven militaire klassiekers.

The Art of War blijft de meest invloedrijke strategietekst in Oost-Aziatische oorlogsvoering. Het heeft een diepgaande invloed op zowel het oosterse als het westerse militaire denken, zakelijke tactieken, juridische strategie en meer.

: «هنر جنگ»؛ «هنر جنگاوری»؛ «آئین و قواعد رزم سون تزو مشهور به (هنر رزم سون تزو)»؛ «هنر رزم»؛ : دزو؛ انتشاراتیها (قلم؛ موسسه فرهنگی هنری بشیر علم و ادب؛ فرا، سایپا دیزل؛ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران؛ بعثت؛ کاروان؛ قطره؛ سیته؛ روزگارنو؛ آوای مکتوب)؛ نخستین خوانش: روز شانزدهم ماه آگوست سال 1995میلادی

: جنگ؛ : دزو؛ حبیبی؛ مشخصات نشر: تهران، انتشارات قلم، 1364، در ؟؟ص، موضوع: علوم نظامی، جنگ و جنگاوری، فن جنگ متون قدیمی از نویندگان چین - سده ششم پیش از میلاد

: جنگ؛ : دزو؛ : کلاول؛ : دریائیان؛ اهتمام: پورداخلی؛ مشخصات نشر تهران، موسسه فرهنگی هنری بشیر علم و ادب، 1380، در 93ص، شابک 9646818811؛

: جنگاوری؛ : دزو؛ : کردستی؛ نشر تهران، فرا، سایپا دیزل، 1383؛ چاپ بعدی سازمان فرهنگی فرا، 1387، در 143ص، شابک 9789647092340؛ از متن انگلیسی با ترجمه ساموئل گریفیث

: آئین و قواعد رزم سون تزو مشهور به (هنر رزم سون تزو)؛ : دزو؛ : موذن جامی؛ مشخصات نشر تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 1388، در 100ص، شابک 9789642381876؛

: جنگ؛ : دزو؛ الله عزیززاده فیروزی؛ مشخصات نشر تهران، بعثت، 1387، در 116ص، شابک 9786005116052

: رزم؛ : دزو؛ : سعیدی؛ مشخصات نشر تهران، کاروان، 1388، در 103ص، شابک 9789641750369؛ چاپهای بعد نشر قطره در سال 1389؛ شابک 9786001191527؛

: جنگ؛ : دزو؛ حمیدخانی؛ مشخصات نشر تهران، سیته، 1392، در 128ص، شابک 978605253214؛

: جنگ؛ : دزو؛ رئیسی؛ مشخصات نشر تهران، روزگارنو، 1392، در 120ص، شابک 9786006867342؛

: جنگ؛ : دزو؛ ذات عجم؛ مشخصات نشر تهران، آوای مکتوب، 1393، در 80ص، شابک 9786007364192؛

این کتاب «سون دزو»، در زبان چینی (سونتسی بینگفا)، خوانده‌ می‌شود؛ و به معنی «شیوه‌ های جنگی»؛ یا «روش‌های به کارگیری نیروها » است؛ این کتاب نخستین بار، در سال 1722میلادی، به زبان «فرانسه»، برگردانده شد، و این نخستین باری بود، که این کتاب، به زبانی «اروپایی»، برگردان می‌شد؛ نام این کتاب در ترجمه ی «فرانسوی»، «هنر جنگ» نامیده‌ شد؛ کتاب، یکی از خواستنی‌ترین مجموعه‌ های جنگی، در طول تاریخ، بوده‌ است.؛

چینیان باستان، شیفته‌ ی این کتاب بودند، گفته شده، که «مائو تسه‌ دونگ»، و «ژوزف استالین»، هر دو، در هنگام جنگ، این کتاب را می‌خوانده‌ اند.؛ از هر نظر، «سان تزو»، به عنوان یکی از اسطوره های استراتژی‌ پردازان است، از دیدگاه «سون دزو»، ایجاد عدم تقارن در جنگ، کلید پیروزی خواهد بود؛ به نظر ایشان، ایجاد و یا کشف عدم تقارن‌ها، و عدم تشابه‌ ها، بین طرفین درگیری، در نهایت، منجر به پیروزی خواهد شد، تنها مهم این است، که چه کسی، سریع‌تر به این عدم تشابهات پی ببرد، و یا چه کسی سریع‌تر، از این عدم تشابهات، بهترین بهره‌ برداری را، در صحنه ی نبرد، یا دیپلماسی ببرد؛ «هنر جنگ» را، می‌توان به عنوان نمونه ی بسیار خوبی، از آموزه‌ های جنگ نامتقارن، یا حداقل تعریف مشخص، و روشنی از «جنگ نامتقارن»، در دوران کهن، به شمار آورد.؛

نخستین نکته‌ ای که «سان تزو»، روشن می‌کند، این است، که نامتقارن‌ها را، می‌توان در ابعاد، و حوزه‌ های گوناگون یافت، و یا، آفرید؛ ایشان باور داشنند، که در حین درگیری، ابعاد «سیاسی»، «دیپلماسی»، «اقتصادی»، و «روحی»، حذف نخواهند شد، و در واقع، برای توجه نشان دادن تنها به یک روی سکه در جنگ، که همان بعد ی نظامی منظورشان است، هشدار می‌دهند

بهنگام رسانی 26/08/1399هجری . . meer

Oké, natuurlijk kan iedereen of iedereen dat, maar wie doet dat eigenlijk en waarom?

Als we op de een of andere manier een onderzoek zouden kunnen doen en een cirkeldiagram zouden kunnen maken van wie deze 2500 jaar oude Chinese handleiding leest, wat zouden we dan vinden, wie het leest?

Militaire professionals, zeker leidinggevenden, willen waarschijnlijk leidinggevenden zijn, vrijwel zeker sportcoaches, wetshandhavers, schoolleraren, tienergamers, enz enz.

De titel zal vanzelf velen aantrekken en afstoten. De tekst, vol filosofische overpeinzingen Wie leest de Art of War?

Oké, natuurlijk kan iedereen of iedereen dat, maar wie doet dat eigenlijk en waarom?

Als we op de een of andere manier een enquête zouden kunnen invullen en een cirkeldiagram zouden kunnen maken van wie deze 2500 jaar oude Chinese handleiding leest, wat zouden we dan vinden, wie het leest?

Militaire professionals, zeker leidinggevenden, willen waarschijnlijk leidinggevenden zijn, vrijwel zeker sportcoaches, wetshandhavers, schoolleraren, tienergamers, enz enz.

De titel zal vanzelf velen aantrekken en afstoten. De tekst, vol filosofische overpeinzingen en anekdotische terzijdes, zal nog veel meer verliezen en/of winnen.

Wat zullen de lezers opmerken uit deze woorden die zo lang geleden zijn geschreven? Eén ding is helaas dat de menselijke natuur niet lijkt te veranderen - als meester Sun 2500 jaar geleden een wijze en grote generaal was, hadden mensen lang daarvoor gevochten en genoeg om hem als een meester van het onderwerp te beschouwen. Zelfs een oppervlakkige waarnemer van de geschiedenis zal merken dat er sindsdien veel oorlogsstudenten zijn geweest.

In de geschiedenis - hoeveel mensen zijn er gedood in oorlog, in de strijd, in georganiseerde conflicten? Ouderdom en kanker en hartproblemen lijken de oorzaak te zijn van een groot aantal sterfgevallen, maar door de geschiedenis heen lijkt er een virus te zijn dat te veel van onze jonge mensen treft.

Een ding dat uit dit boekdeel kan worden afgeleid, is dat als oorlog moet worden uitgevochten, als het onvermijdelijk is, als een grens is overschreden (of een rivier in Italië) en er geen weg meer terug is, er moet worden gevochten om te winnen . Militaire leiders wordt geleerd om voorbereid en besluitvaardig te zijn, om te handelen.

Maar voor mij, en ik denk dat de eeuwige filosofie die uit dit werk moet worden gehaald, is dat oorlog kostbaar, en wreed en lelijk is en indien mogelijk moet worden vermeden. Haviken in het congres en sabelratels elders lijken opvallend NIET in het leger te zijn, maar het WIJ waaraan ze toeschrijven is meestal "wij" in collectieve zin, maar in alle opzichten een "wij" die niet ziet dat ze vies worden of bloedig.

Wat leren andere lezers dan militaire leiders hiervan? Om voor de halsader te gaan? Om ten koste van alles te winnen? Niet als ze het echt gelezen hebben. Voorbereiding en contemplatie en het vermogen om te handelen wanneer dat nodig is, zijn allemaal elementen die aan de Kunst worden toegeschreven, en zeker daadkracht wanneer de tijd daar rijp voor is, maar geen wilde brutaliteit of chaos om te vernietigen. Uiteindelijk gaat het om conflict, strategie en leiderschap, thema's die voor meer dan alleen het leger relevant zijn.

Een belangrijk werk dat gelezen moet worden.

** Addendum 2018 - dit is een geweldige bron van citaten, maar ook een werk dat waarschijnlijk vaak verkeerd wordt geciteerd. Ik hoorde onlangs een citaat waardoor ik me afvroeg of de spreker het goed had, verkeerd geciteerd had, of gewoon een citaat verzon en de verklaring aan Sun Tzu toeschreef voor effect en dat deed me denken aan Kevin Kleins personage Otto uit A Fish Called Wanda.

. meer

Eindelijk het eerste boek van dit jaar uit! Hoera! Kostte me veel tijd vanwege mijn examens en de universiteit in het algemeen.

"De ultieme kunst van oorlog is om de vijand te onderwerpen zonder te vechten."

Ik wilde The Art of War al heel lang lezen en het is me eindelijk gelukt.

En ik vond het leuk. Ik denk dat iedereen het zou moeten lezen, omdat veel van de ideeën uit de Art of War op verschillende gebieden terug te vinden zijn, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven.

"Lijk zwak als je sterk bent, en sterk als je zwak bent."

"Laat je plannen duister zijn en Eindelijk het eerste boek van dit jaar uit! Hoera! Kostte me veel tijd vanwege mijn examens en de universiteit in het algemeen.

"De ultieme kunst van oorlog is om de vijand te onderwerpen zonder te vechten."

Ik wilde The Art of War al heel lang lezen en het is me eindelijk gelukt.

En ik vond het leuk. Ik denk dat iedereen het zou moeten lezen omdat veel van de ideeën uit de Art of War op verschillende gebieden terug te vinden zijn, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven.

"Lijk zwak als je sterk bent, en sterk als je zwak bent."

"Laat je plannen zo donker en ondoordringbaar zijn als de nacht, en als je beweegt, val dan als een bliksemschicht."

"Alle oorlogvoering is gebaseerd op bedrog."

“Te midden van chaos is er ook kans”

“Gevaar heeft een versterkend effect.”

Hoewel Sun Tzu voortdurend wordt geprezen voor zijn werk aan The Art of War, vind ik het moeilijk te geloven dat het iemand heeft geïnspireerd. Dit beroemde militaire strategieboek heeft mensen zoals Napoleon en de cast van &aposSurvivor: China's advies gegeven over het omgaan met de tegenmacht. Ondanks de eenvoudige (maar adequate) vertaling die Lionel Giles heeft geleverd, doet The Art of War niets meer dan het gezond verstand herhalen. Sun Tzu vraagt ​​het publiek om niet met hun sterke punten te pronken, maar de vijand te leiden. Terwijl Sun Tzu voortdurend wordt geprezen voor zijn werk aan The Art of War, kan ik moeilijk geloven dat het iemand heeft geïnspireerd. Dit beroemde militaire strategieboek heeft mensen zoals Napoleon en de cast van 'Survivor: China' advies gegeven over het omgaan met de tegenmacht. Ondanks de eenvoudige (maar adequate) vertaling die Lionel Giles heeft geleverd, doet The Art of War niets meer dan het gezond verstand herhalen. Sun Tzu vraagt ​​het publiek om niet te pronken met hun sterke punten, maar om de vijand te laten denken dat ze in een zwakke staat zijn. Weet de gemiddelde rechtse generaal dit niet?

Daarnaast begint Sun Tzu met het verheerlijken van zijn tactieken en daagt hij onwetende generaals uit om zich tegen hem te verzetten. Hij zegt dat hij alleen op basis daarvan de uitkomst van een gevecht kan voorspellen. Het lijkt bijna alsof hij zich koestert in zijn eigen arrogantie.

The Art of War was misschien ooit een uitstekend strategieboek, maar het is in veel opzichten ook achterhaald. Lees dit alleen als je geïnteresseerd bent in het keizerlijke Chinese leger. . meer

Het is moeilijk te speculeren dat dit boek voor één enkel tijdperk is geschreven. Als je het leest, besef je dat het bedoeld was om te blijven en de hele mensheid te onderwijzen, een boek dat op scholen moet worden onderwezen, om kinderen te leren DENKEN. Hoe het EENVOUDIG is om te DENKEN. DAT is iets wat ze ons gewoonlijk niet leren om te weten wanneer we niets anders zijn dan kleine jongens. Zo'n verdomd ingewikkelde wereld :(

Hier is een klein voorproefje van wat je in dit kleine boekje kunt vinden :)
-----------------------
- Naar gelang de omstandigheden favoriet zijn Het is moeilijk te speculeren dat dit boek voor één enkel tijdperk is geschreven. Als je het leest, besef je dat het bedoeld was om te blijven en de hele mensheid te onderwijzen, een boek dat op scholen moet worden onderwezen, om kinderen te leren DENKEN. Hoe het EENVOUDIG is om te DENKEN. DAT is iets wat ze ons gewoonlijk niet leren om te weten wanneer we niets anders zijn dan kleine jongens. Zo'n verdomd ingewikkelde wereld :(

Hier is een klein voorproefje van wat je in dit kleine boekje kunt vinden :)
-----------------------
- Naarmate de omstandigheden gunstig zijn, moet men zijn plannen wijzigen.
- Alle oorlogsvoering is gebaseerd op bedrog.
- Daarom moeten we, wanneer we in staat zijn om aan te vallen, niet onbekwaam lijken als we onze troepen gebruiken, we moeten inactief lijken als we dichtbij zijn, we moeten de vijand laten geloven dat we ver weg zijn als we ver weg zijn, we moeten hem laten geloven dat we dichtbij zijn.
- Val hem aan waar hij onvoorbereid is, verschijn waar je niet wordt verwacht.
- Om nu de vijand te doden, moeten onze mannen tot woede worden gewekt dat er voordeel kan zijn bij het verslaan van de vijand, ze moeten hun beloningen hebben.
- Laat in oorlog je grote doel dan de overwinning zijn, niet lange campagnes.
- Het is de regel in oorlog, als onze strijdkrachten tien tegen die van de vijand zijn, om hem te omsingelen als er vijf tegen één zijn, om hem aan te vallen als er twee keer zo talrijk zijn, om ons leger in tweeën te verdelen.
- Om ons tegen een nederlaag te beveiligen ligt in onze eigen handen, maar de mogelijkheid om de vijand te verslaan wordt door de vijand zelf geboden.
- In de strijd zijn er niet meer dan twee aanvalsmethoden - de directe en de indirecte, maar deze twee in combinatie geven aanleiding tot een eindeloze reeks manoeuvres.
- Energie kan worden vergeleken met het buigen van een kruisboogbeslissing, met het loslaten van een trekker.
- Wie als eerste in het veld is en de komst van de vijand afwacht, zal vers zijn voor de strijd, wie als tweede in het veld staat en zich moet haasten om te strijden, zal uitgeput aankomen.
- De slimme strijder legt zijn wil op aan de vijand, maar laat niet toe dat de wil van de vijand hem wordt opgelegd.
- Verschijnen op punten die de vijand moet haasten om snel te verdedigen mars snel naar plaatsen waar je niet wordt verwacht.
- Maak hem wakker en leer het principe van zijn activiteit of inactiviteit. Dwing hem om zich te openbaren, om zo zijn kwetsbare plekken te ontdekken.
- Manoeuvreren met een leger is voordelig met een ongedisciplineerde menigte, het gevaarlijkst.
- Als je dertig Li marcheert met hetzelfde object, zal tweederde van je leger aankomen.
- Gedisciplineerd en kalm, in afwachting van het verschijnen van wanorde en geroezemoes onder de vijand: - dit is de kunst om zelfbeheersing te behouden.
- Achtervolg geen vijand die vlucht simuleert, val geen soldaten aan met een scherp humeur.
- Slik geen aas in dat door de vijand wordt aangeboden. Bemoei je niet met een leger dat naar huis terugkeert.
- Als je een leger omsingelt, laat dan een stopcontact vrij. Druk niet te hard op een wanhopige vijand.
- Verminder de vijandige leiders door ze schade toe te brengen, maak ze lastig en houd ze constant bezig, houd misleidende verlokkingen uit en laat ze zich naar een bepaald punt haasten.
- Kampeer op hoge plaatsen, met uitzicht op de zon. Beklim geen hoogten om te vechten. Tot zover de oorlogvoering in de bergen.
- Bij het oversteken van kwelders moet uw enige zorg zijn om er snel en zonder vertraging overheen te komen.
- Alle legers geven de voorkeur aan hoge grond boven lage en zonnige plaatsen aan donkere.
- Wanneer de hogere officieren boos en ongehoorzaam zijn, en bij het ontmoeten van de vijand voor eigen rekening strijden vanuit een gevoel van wrok, voordat de opperbevelhebber kan zeggen of hij al dan niet in staat is om te vechten, is het resultaat ruïneren.
- Als je wordt gevraagd hoe je moet omgaan met een groot leger van de vijand in ordelijke rij en op het punt om naar de aanval te marcheren, zou ik moeten zeggen: "Begin met iets te grijpen dat je tegenstander dierbaar is, dan zal hij vatbaar zijn voor jouw wil."
- Snelheid is de essentie van oorlog: profiteer van de onbereidheid van de vijand, baan je een weg via onverwachte routes en val onbewaakte plekken aan.
- Hoe het beste te maken van zowel sterk als zwak - dat is een kwestie van het juiste gebruik van grond.
- Ongelukkig is het lot van iemand die zijn veldslagen probeert te winnen en in zijn aanvallen slaagt zonder de ondernemingsgeest te cultiveren, want het resultaat is tijdverspilling en algemene stagnatie.
- Geen enkele heerser zou troepen in het veld moeten zetten alleen om zijn eigen milt te bevredigen, geen generaal zou een veldslag moeten uitvechten louter uit piqué.
- Kennis van de opstelling van de vijand kan alleen van andere mannen worden verkregen.
- Daarom is het alleen de verlichte heerser en de wijze generaal die de hoogste intelligentie van het leger zullen gebruiken voor spionagedoeleinden en daardoor grote resultaten behalen. Spionnen zijn een zeer belangrijk element in oorlog, want van hen hangt het vermogen van een leger om te bewegen af. . meer

Er moeten dagelijks zoveel kleine oorlogen worden gevoerd. Werkt op het slagveld en op kantoor.

'Als de vijand ontspannen is, laat hem dan zwoegen. Als ze vol zijn, verhonger ze dan. Als ze gesetteld zijn, laat ze dan bewegen."

"In een conflict leiden directe acties over het algemeen tot betrokkenheid, verrassende acties leiden over het algemeen tot overwinning."

"Zo onderwerpen degenen die bedreven zijn in oorlog het leger van de vijand zonder strijd. Ze veroveren door strategie."

"Ken de vijand en ken jezelf in honderd gevechten zul je nooit in gevaar zijn. Wanneer je onwetend bent Er moeten dagelijks zoveel kleine oorlogen worden gevoerd. Werkt op het slagveld en op kantoor.

"Als de vijand ontspannen is, laat hem dan zwoegen. Als hij vol is, laat hem dan uithongeren. Als hij gesetteld is, laat hem dan bewegen."

"In conflict leiden directe acties over het algemeen tot betrokkenheid, verrassende acties leiden over het algemeen tot overwinning."

"Zo onderwerpen degenen die bedreven zijn in oorlog het leger van de vijand zonder strijd. Ze veroveren door strategie."

"Ken de vijand en ken jezelf in honderd veldslagen, je zult nooit in gevaar zijn. Als je de vijand niet kent, maar jezelf kent, zijn je kansen om te winnen of te verliezen gelijk. Als je zowel je vijand als jezelf onwetend bent, ben je zeker in elke strijd in gevaar te zijn."

"In een oorlog hebben cijfers alleen geen voordeel."

"Niet voorbereiden is de grootste misdaad die je van tevoren moet voorbereiden op een eventualiteit is de grootste van alle deugden."

"Wat in oorlog van het grootste belang is, is buitengewone snelheid: men kan het zich niet veroorloven kansen te laten liggen." . meer

Dit stond op de stapel 'Verras jezelf' in de bibliotheek. Het was een keuze tussen 'Fifty Shades of Grey' en 'The Art of War'. Ik nam de laatste, ook al denk ik dat ik meer een minnaar dan een vechter ben. Trouwens, de stapel lag op de receptie, het kiezen van de eerste is nogal onhandig. Ik ben nogal verrast dat ik dit boek uit heb. Ik had het gevoel dat ik mezelf aan studie onderwierp, zelfs als ik dat niet verplicht was. Het is eigenlijk best vermakelijk, vooral omdat ik weet dat er later een test zal zijn.

Ondanks de titel stond This op de "Surprise Yourself"-stapel in de bibliotheek. Het was een keuze tussen "Fifty Shades of Grey" en "The Art of War". Ik nam de laatste, zelfs als ik denk dat ik meer een minnaar dan een vechter ben. Trouwens, de stapel lag op de receptie, het kiezen van de eerste is nogal onhandig. Ik ben nogal verrast dat ik dit boek uit heb. Ik had het gevoel dat ik mezelf aan studie onderwierp, ook al ben ik daar niet toe verplicht. Het is eigenlijk best vermakelijk, vooral omdat ik weet dat er later geen test zal zijn.

Ondanks de titel gaat de tekst (ik weet niet of ik het een inleiding moet noemen) meer over geweldloze strategie:

"De ultieme kunst van oorlog is om de vijand te onderwerpen zonder te vechten."

Sun Tzu lijkt oorlog te beschouwen als een noodzakelijk, maar verkwistend, kwaad dat zoveel mogelijk moet worden vermeden. Hij maakte veel nuttige en briljante punten, maar dit is alles wat ik me kan herinneren. De meeste dingen die ik heb gelezen, zijn gewoon door de afvoer gegaan!

Zoals ik al zei, ik ben een minnaar, geen vechter! Boehahaha! . meer

Eerlijk gezegd werd ik het zat dat mijn man dit citeerde en geen idee had waar hij het over had. Dus Heidi-de-Hippie/Bibliothecaris opgehaald De kunst van oorlog. Ik moet heel veel van hem houden, want dit was zo niet mijn ding, hoewel ik me er moedig doorheen worstelde. Ik zou zeggen dat ongeveer driekwart van het boek commentaar en vertalingskibbels waren over de tekst zelf, wat eigenlijk nogal kort en nogal mooi is op een manier van "zo vermoord je een stel mensen".

Mijn grote take-aways hiervan waren Eerlijk gezegd, ik werd het beu dat mijn man dit citeerde en geen idee had waar hij het over had. Dus Heidi-de-Hippie/Bibliothecaris opgehaald De kunst van oorlog. Ik moet heel veel van hem houden, want dit was zo niet mijn ding, hoewel ik me er moedig doorheen worstelde. Ik zou zeggen dat ongeveer driekwart van het boek commentaar en vertalingen waren over de tekst zelf, wat eigenlijk nogal kort en mooi is in een "zo vermoord je een stel mensen"-achtige manier.

Mijn grote take-aways hiervan waren:
1 Let altijd op waar je bent en wat er om je heen gebeurt, vooral in oorlogen. En wees ook super stiekem over wat je gaat doen. Moed verbergen onder een vertoon van verlegenheid veronderstelt een schat aan latente energie die kracht maskeert met zwakte, moet worden bewerkstelligd door tactische disposities. handeling." loc 1143

2 Als je moet vechten, doe het dan snel, want het is te duur om lang te doen. "Er is geen voorbeeld van een land dat heeft geprofiteerd van langdurige oorlog." loc 822, ebook.

3 Iedereen gebruikt spionnen en als je dat niet doet, verlies je omdat de andere man zeker spionnen gebruikt.

4 Wees flexibel en bel op het moment dat er iets gebeurt. Houd je niet aan bevelen van een keizer die heel ver weg is omdat hij niet weet wat er aan de hand is zoals jij. "Water vormt zijn loop volgens de aard van de grond waarover het stroomt, de soldaat berekent zijn overwinning in relatie tot de vijand die hij tegenover zich heeft. Daarom, net zoals water geen constante vorm behoudt, zijn er in oorlogsvoering geen constante omstandigheden ." loc 1296, e-boek.

5 Weet wie je bent en tegen wie je vecht. Deze kennis maakt je sterk zodat andere mensen je toekomst niet kunnen bepalen. Gebruik het om je oorlog te winnen. "De kunst van het oorlogvoeren leert ons niet te vertrouwen op de waarschijnlijkheid dat de vijand niet zal komen, maar op onze eigen bereidheid om hem te ontvangen, niet op de kans dat hij niet zal aanvallen, maar eerder op het feit dat we onze positie onaantastbaar hebben gemaakt." loc 1542, ebook.

6Heb een visie die verder gaat dan wat recht voor je neus staat en leid jezelf ernaartoe, één goede beslissing tegelijk. "De overwinning alleen zien als het binnen het gezichtsveld van de gemeenschappelijke kudde is, is niet het toppunt van uitmuntendheid. Het is ook niet het toppunt van uitmuntendheid als je vecht en verovert en het hele rijk zegt:" Goed gedaan!" Om een ​​herfsthaar op te tillen is geen teken van grote kracht om de zon en de maan te zien is geen teken van scherp zicht om het geluid van de donder te horen is geen teken van een snel oor Wat de ouden een slimme jager noemden, is iemand die niet alleen wint, maar uitblinkt in winnen met gemak." loc 1011-1030, ebook

7 De plaats waar je vecht is erg belangrijk, evenals de officier die de dienst uitmaakt en je vertelt welke kant je op moet. Als een van deze dingen niet goed is, heb je een probleem. "De natuurlijke formatie van het land is de beste bondgenoot van de soldaat, maar een vermogen om de tegenstander in te schatten, de overwinningskrachten te beheersen en slim moeilijkheden, gevaren en afstanden te berekenen, vormt de test van een groot generaal." loc 1886, ebook.

8 Het is erg belangrijk om kleine details over de vijand te kennen. Als de kerels tegen wie je oorlog gaat voeren bijvoorbeeld hun potten en pannen wegzetten, zijn ze van plan te sterven in de strijd. Wie wist het toch? "Wanneer een leger zijn paarden voedt met graan en zijn vee doodt voor voedsel, en wanneer de mannen hun kookpotten niet boven de kampvuren hangen om te laten zien dat ze niet naar hun tenten zullen terugkeren, weet je misschien dat ze vastbesloten zijn om te vechten tot de dood." loc 1752, ebook.

Dus dat is De kunst van oorlog. Nu terug naar mijn regelmatig geplande lezing. :) . meer

Snelle demo: over het verpesten van een klassieke tekst

Kaufman (voor mijn gevoel meer auteur dan vertaler) schept op: In dit werk leer je hoe mensen moeten worden behandeld en behandeld. Het werk is geschreven voor bevelhebbers en staatshoofden. Het is voor ambitieuze en sterke geesten die hier geen moraliteitslessen zoeken.

Sun Tzu is talloze keren vertaald en geïnterpreteerd door mensen met weinig kennis van de echte gevechtsrealiteit op fysiek of mentaal niveau.

De meeste van de beschikbare vertalingen en i
Snelle demo: over het verpesten van een klassieke tekst

Kaufman (voor mijn gevoel meer auteur dan vertaler) schept op: In dit werk leer je hoe mensen moeten worden behandeld en behandeld. Het werk is geschreven voor bevelhebbers en staatshoofden. Het is voor ambitieuze en sterke geesten die hier geen moraliteitslessen zoeken.

Sun Tzu is talloze keren vertaald en geïnterpreteerd door mensen met weinig kennis van de echte gevechtsrealiteit op fysiek of mentaal niveau.

De meeste van de beschikbare vertalingen en interpretaties hanteren een poëtische benadering die echt niet past bij de tijd waarin we leven. Er is een neiging om een ​​"mystiek" te behouden met betrekking tot oude kennis. Dit is vreemd, in verhouding tot de agressieve persoonlijkheid van vandaag. We leven in een wereldwijd netwerk en moeten beslissend denken als we willen slagen.

Hij kiest er ook voor om de waardevolle commentaren weg te laten, die geacht worden evenzeer deel uit te maken van het werk als het origineel.

Hij zegt: In werkelijkheid, wat maakt het uit wat Ch'en Fu denkt over de verborgen betekenis van Sun Tzu over de jadestengel in het midden van de goudvisvijver van de vijand? We zijn volwassen en intelligent genoeg om ons eigen begrip te ontwikkelen zonder de noodzaak van eigenaardige allegorieën. Er is hier niets heiligs. Ik vind die benadering onnodig, beperkend en een verspilling van tijd voor de opgeleide lezer.

Als een erkende en wereldwijd erkende meester in vechtsporten, een Hanshi (wat de hoogst haalbare rang is), ben ik me terdege bewust van mijn verantwoordelijkheid voor de interpretatie van deze doctrine, en ik heb het tot mijn plicht gemaakt om de leerstellingen van Sun Tzu uit te leggen als Ik neem ze definitief waar.

— Moet onlangs een spoedcursus hebben gevolgd over het opstellen van een cv!

Nou, het boek is saai en een complete mislukking. Het doet geen recht aan het meesterwerk van Sun Tzu en is erger dan het reguliere zelfhulptarief, omdat het alleen pretentie heeft (om stoer, doelgericht, krijgsheerachtig te zijn, zo je wilt) en niet echt van plan is om zelfs maar te proberen 'te helpen'. ' elke niet-waanzinnige executive.

Er is een reden waarom The Art of War altijd poëtisch wordt gepresenteerd - het is zo dat de metaforen door de lezer kunnen worden geïnterpreteerd en toegepast zoals ze willen, zodat ze de geest van gepland en voorbereid gevecht / gedrag kunnen begrijpen en dat kunnen toepassen in leven. Daarom is Art of war een blijvende en geliefde klassieker.

De auteur heeft hier duidelijk geen idee van. Hij denkt dat het een goed idee is om de tekst gewoon te presenteren zoals hij is, zonder versieringen, zonder poëzie, zonder enige hints naar bredere toepassingen buiten het slagveld - omdat de wereldwijde onderneming een slagveld IS! Hallo!

Niet beseffend dat als je eenmaal de poëzie weghaalt, je ook de kracht van metaforen ontdoet en wat je overhoudt is een gedateerde txt die over oorlog spreekt en beweert voor managers te zijn. Het heeft geen zin om in gewoon proza ​​te horen dat je je vijand moet vergiftigen en zijn vrouw moet beledigen. Idioot, zonder zelfs maar onderhoudend te zijn. Haalt al het plezier uit het lezen van een slecht boek. . meer

Sun Tzu's The Art of War zou de oudste militaire verhandeling ter wereld zijn. Eeuwen vóór het hoogtepunt van het Chinese rijk vóór de jaartelling geschreven, bereikte dit dunne boek pas in 1890 zijn weg naar het westen, toen Franse kolonisten een exemplaar terug naar Parijs brachten. Door velen als klassiek beschouwd, besloot ik de verhandeling zelf te lezen. Bij het selecteren van een editie vertaald door Lionel Giles, was de versie die ik las slechts 98 pagina's lang en soms teleurstellend.

De eerste veertig pagina's van Sun Tzu's The Art of War zouden de oudste militaire verhandeling ter wereld zijn. Eeuwen vóór het hoogtepunt van het Chinese rijk vóór de jaartelling geschreven, vond dit dunne boek pas in 1890 zijn weg naar het westen, toen Franse kolonisten een exemplaar terug naar Parijs brachten. Door velen als klassiek beschouwd, besloot ik de verhandeling zelf te lezen. Bij het selecteren van een editie vertaald door Lionel Giles, was de versie die ik las slechts 98 pagina's lang en soms teleurstellend.

De eerste veertig pagina's van het boek dat ik selecteerde, waren een wervelwind van een overzicht van meer dan tweeduizend jaar Chinese geschiedenis. Er werd niet veel gegeven aan een bepaalde dynastie of periode, en het leek alsof deze inleiding was geschreven voor een leerboek op de middelbare school. Het was moeilijk om data en namen recht te houden, en het enige belangrijke item dat opviel was de bouw van de Grote Muur en de daaropvolgende uitbreiding. De enige goedmaker van deze introductie was een tijdlijn die tijdperken van de geschiedenis contrasteerde met Chinese dynastieën en hun bijdragen aan zowel de Chinese als de wereldgeschiedenis. Hoewel ik ontdekte dat de oorsprong van het binden van voeten bijna duizend jaar geleden plaatsvond, deed deze historische voetnoot weinig goeds voor de eigenlijke tekst en zijn plaats in de literaire geschiedenis.

Misschien is de editie die ik heb gelezen gedateerd. Momenteel leren veel westerse scholen Chinees aan kinderen vanaf zes jaar, dus tegen de tijd dat ze volwassen zijn, spreken deze volwassen kinderen vloeiend Mandarijn. Evenzo, aangezien China zich voor het westen heeft opengesteld, hebben opgeleide Chinezen kennis van het Engels. Helaas had ik de vrijheid van wat er in mijn bibliotheeksysteem beschikbaar was, en een moderne, meer vloeiende vertaling was voor mij niet beschikbaar. Hoewel het duidelijk is dat Giles kennis van het Chinees heeft, was het soms moeilijk te volgen of de woorden de inzichten van Giles of de woorden van Sun Tzu waren. Met tal van voorbeelden van moderne oorlogsvoering om de tekst aan te vullen, doet Giles geen recht aan de oorspronkelijke bedoeling van Sun Tzu. Hoewel deze voorbeelden geloofwaardigheid verlenen aan hoe de Chinese militaire verhandeling door de jaren heen is geïmplementeerd, was ik meer geïnteresseerd in de originele tekst dan in de interpretaties ervan.

De daadwerkelijke tekst van Tzu is beperkt vanwege de vertaling. Het geeft wel advies aan militairen over hoe ze strijdplannen kunnen uitvoeren. Deze omvatten de kennis van het terrein, het seizoen waarin je moet binnenvallen, en kennis van je vijand en hoe je je tekortkomingen kunt overwinnen. Giles neemt de vrijheid om te bespreken waarom bepaalde hoofdstukken zijn opgenomen waar ze zijn, en ik geef hem de eer dat hij de tijd heeft genomen om de Chinese traditie van eer en zelfmoord te bespreken als een soldaat een oorlogsfout begaat. Ik vond dit vooral intrigerend in termen van spionage en wat een eervolle Chinese soldaat zou doen als hij ofwel door zijn vijand werd betrapt of als hij er niet in was geslaagd informatie aan zijn superieur te bezorgen. Als iemand die graag leest over en films kijkt over moderne spionage, vond ik het fascinerend dat de Chinezen meer dan tweeduizend jaar geleden regels hadden ontwikkeld met betrekking tot spionnen.

De Art of War wordt al meer dan twee eeuwen door legers gebruikt. Het feit dat het heeft standgehouden, is een bewijs van de Chinese cultuur en tradities die de afgelopen millennia ongerept zijn gebleven.Ik heb het gevoel dat ik meer van de verhandeling zou hebben genoten als ik een modernere versie had gelezen waarin de vertaling naadloos was en niet had toegegeven aan de vrijheden van de vertaler. Het resultaat was dat ik meer interpretaties en aanvullingen van de vertaler las dan de eigenlijke tekst. Ik zou graag een ongerepte editie van deze klassieker willen lezen, aangezien deze nog steeds relevant is in de oorlogsvoering van vandaag.

3 sterren, gedegradeerd voor vertaling. meer

Mijn vrouw zegt me te zien lezen De kunst van oorlog is alsof je Danny DeVito ziet lezen De vreugde van seks. Ik weet niet zeker hoe ik dat moet opvatten.

Kortom, ik ben een minnaar, geen vechter. Ik ben hiermee begonnen omdat ik weet dat veel mensen van dit werk houden en zeggen dat ze er veel aan hebben. Maar het werd me na een flink aantal pagina's duidelijk dat De kunst van oorlog gaat echt over het voeren van een oorlog, hoe andere mensen het ook interpreteren. Dus ik heb geen interesse.

Naast de twee dingen die ik moet weten over vechten, heb ik geleerd dat mijn vrouw zegt dat ze me ziet lezen De kunst van oorlog is alsof je Danny DeVito ziet lezen De vreugde van seks. Ik weet niet zeker hoe ik dat moet opvatten.

Kortom, ik ben een minnaar, geen vechter. Ik ben hiermee begonnen omdat ik weet dat veel mensen van dit werk houden en zeggen dat ze er veel aan hebben. Maar het werd me na een flink aantal pagina's duidelijk dat De kunst van oorlog gaat echt over het voeren van een oorlog, hoe andere mensen het ook interpreteren. Ik ben dus niet geïnteresseerd.

Naast de twee dingen die ik moet weten over vechten heb ik geleerd van De prinsessenbruid.

1. Raak nooit in een landoorlog in Indo-China.

2. Ga nooit een weddenschap aan met een Siciliaan over de dood.

Als je ooit een zelfhulpboek ter hand hebt genomen waarin de auteur herhaaldelijk het voor de hand liggende zegt, dan heb je de schrijfstijl van dit boek ervaren. De algemene concepten hadden kunnen worden samengevat in een kort essay in plaats van in een boek. De lengte is een bewijs van zijn oudheid, hoewel de auteur nobel werk heeft verricht door delen van de hoofdstukken opnieuw te ordenen en te bewerken om continuïteit te bieden en herhalingen te verwijderen.

Oosterse filosofie is vaak rijp met een soort dubbelspraak en dit boek is geen uitzondering Als je ooit een zelfhulpboek hebt opgepakt waarin de auteur herhaaldelijk het voor de hand liggende zegt, dan heb je de schrijfstijl van dit boek ervaren . De algemene concepten hadden kunnen worden samengevat in een kort essay in plaats van in een boek. De lengte is een bewijs van zijn oudheid, hoewel de auteur nobel werk heeft verricht door delen van de hoofdstukken opnieuw te ordenen en te bewerken om continuïteit te bieden en herhalingen te verwijderen.

Oosterse filosofie is vaak rijp voor een soort dubbelzinnigheid en dit boek is daarop geen uitzondering.

De hoofdgedachte, tot vervelens toe gedekt, is dat generaals wijs moeten zijn, zich moeten aanpassen aan veranderende situaties en de orde moeten handhaven.

Wat mensen uit dit boek halen, is wat ze erin willen lezen. Het was een prima boek om te lezen, maar over het algemeen is het boek overschat. . meer

Meester Zon zei:
Ultieme uitmuntendheid ligt
Niet in het toepassen van valse subtekst op mijn leringen
Om bij uw zakelijke zelfhulp-douche-baggery te passen
Maar bij het verdedigen van hun integriteit
Door ze te erkennen voor wat ze zijn
Militaire krijgslisten, door en door

Ter beoordeling, mijn editie van 'De kunst van oorlog' is de Penguin Classics Deluxe-editie. Bewerkt, vertaald en met een inleiding door John Minford. Dit was echt een geweldige manier om deze 2500 jaar oude militaire verhandeling te ervaren. Het begint met 3.5 ⭐

Meester Zon zei:
Ultieme uitmuntendheid ligt
Niet in het toepassen van valse subtekst op mijn leringen
Om te passen bij uw zakelijke zelfhulp douche-baggery
Maar bij het verdedigen van hun integriteit
Door ze te erkennen voor wat ze zijn
Militaire krijgslisten, door en door

Ter beoordeling, mijn editie van 'De kunst van oorlog' is de Penguin Classics Deluxe-editie. Bewerkt, vertaald en met een inleiding door John Minford. Dit was echt een geweldige manier om deze 2500 jaar oude militaire verhandeling te ervaren. Het begint met een sectie van ongeveer 50 pagina's die is gereserveerd voor de inleiding, aantekeningen bij de tekst, een lijst van dynastieën en historische gebeurtenissen, evenals een lijst en beschrijving van de verschillende canoncommentatoren, variërend van het Pre-Tang-tijdperk (al in 155-220). ) tot de Qing-dynastie (1644-1911). Je krijgt dan de verhandeling, onopgesmukt, om te lezen en je eigen vermoedens te maken over de betekenis ervan, gevolgd door dezelfde verhandeling met uitgebreid commentaar.

Te beginnen met het werk zelf, aangezien niet ieders exemplaar het commentaar zal bevatten, moet de verhandeling van Sun Tzu naar mijn mening worden opgevat als niets anders dan een militaire strategie. De basis van dit werk is uitbuiting en bedrog of “Succes door sluwheid”. Dit is waarom ik het genialiteit ervan kan waarderen in de context van oorlog en zelfs individuele gevechten (Bruce Lee past veel van dezelfde onderliggende taoïstische principes toe op zijn filosofie van 'Jeet Kune Do' met verwoestend effect), maar kan niet begrijpen waarom iemand zulke oneerlijke uitvluchten zou willen introduceren in hun persoonlijke of werkleven. Als ik iets nuttigs vanuit een persoonlijk perspectief opvatte, was het van de taoïstische ideeën die zowel de gedachten van Sunzi als die van de commentatoren lijken te doordringen. De verhandeling hecht enorm veel belang aan het plannen en verzamelen van informatie door middel van spionage, het begrijpen van de vormen en disposities van zowel jezelf als het vijandelijke leger op elk moment, onvoorspelbaarheid (vormloosheid), de voordelen van gunstig terrein en zowel de deugden van een effectieve generaal evenals de valkuilen van een arme.

Ik heb gezien dat het werk van Sunzi uit de context is gehaald en gebruikt in talloze persoonlijke en zakelijke zelfhulpboeken. Het idee om pure ideologie te nemen en deze, bijna onherkenbaar, te verdraaien om aan je eigen behoeften te voldoen, is niets nieuws. In feite misbruikt zelfs Sun Tzu zelf een aantal basisbegrippen van de taoïstische leringen om zijn eigen ideeën te ondersteunen. Net als de zogenaamde "legalisten" (Chinese fascisten) uit de tijd van de oorlogvoerende staten die een perverse rechtvaardiging voor hun Orwelliaanse staat afleidden door middel van bepaalde taoïstische principes.

Een van de meest gruwelijke voorbeelden van het verdraaien van goedbedoelde filosofieën zijn de Chinese leringen over de "Kunst van de liefde". Deze nemen op de een of andere manier de heilzame lessen van de Tao en gebruiken ze om een ​​"meedogenloze zoektocht naar seksuele kracht" te rechtvaardigen waarin vrouwen worden gereduceerd tot "objecten voor de verbetering van de mannelijke potentie en een lang leven". Krijg een lading van deze krankzinnige shit:
"De man moet de vijand verslaan in de seksuele strijd door zichzelf onder volledige controle te houden ... terwijl hij de vrouw opwindt tot ze een orgasme bereikt en haar Yin-essentie afwerpt die vervolgens door de man wordt geabsorbeerd."
Nou, dames, als dat je niet op gang brengt, weet ik het niet meer. Ik bedoel, zolang je cool bent om door je geliefde als een seksuele vijand te worden gezien, geobjectiveerd en je kostbare "Yin-essentie" geabsorbeerd te hebben, klinkt de rest goed, toch. Klinkt niet als de Tao die ik ken.


Ik was bezorgd, maar niet helemaal afgewend door het feit dat dit soort filosofische vervorming in het commentaar van deze vertaling zou kunnen lekken, maar ik had me geen zorgen hoeven maken. Het commentaar dat hier wordt gegeven is volledig letterlijk. Een aantal van de commentatoren waren zelf generaals in de eeuwen die nauw volgden op de tijd waarin deze listen zouden zijn opgesteld. Minford verzamelt deze commentaren op briljante wijze. Soms heeft hij ze geordend als een soort commentaar op commentaar. Een filosoof zal commentaar geven op het werk van meester Sun, gevolgd door een andere filosoof die commentaar geeft op wat de vorige commentator zei. Vaak leest dit als een multi-generationeel gesprek tussen strategen waar ik echt van heb genoten. Je begint ook echt gevoel te krijgen voor de persoonlijkheidskenmerken van een aantal commentatoren. Er is bijvoorbeeld Du You, liefhebber van kattenanalogieën, of Cao Cao, de meedogenloze generaal en strikte discipline die bereid was zelfmoord te plegen bij het overtreden van een van zijn eigen triviale regels. Dit waren de dingen die ik leuk vond aan het commentaar.

Aan de andere kant waren er tijden dat het commentaar werd repetitief en voelde soms overbodig vanwege het feit dat veel van Sunzi's informatie vrij letterlijk is en niet vertroebeld door metaforen. In schril contrast met zoiets als de ‘Tao Te Ching’ door Lao Tzu wiens leer berucht ongrijpbaar en ongrijpbaar is. Sun Tzu heeft al de gewoonte om sommige ideeën op een leerzame manier te herhalen. Bij een aantal gelegenheden wordt de exacte zin herhaald. Of hij het nu echt was of de manier waarop de bamboestrips zijn samengesteld, weet ik niet. Het punt is dat wanneer je op aanvullende, onnodige verduidelijking en uitbreiding komt, het na een paar honderd pagina's een beetje vermoeiend begint te worden.

Sun Tzu: "Deadlock" betekent dat geen van beide partijen het voordelig vindt om een ​​zet te doen.
Jij: Wat Sunzi bedoelt, is dat geen van beide partijen het voordelig vindt om te verhuizen en dat de situatie in een impasse blijft.
Sun Tzu: Ja bro, dat is letterlijk precies wat ik net zei! Du You ook luisteren?

Ik heb hiervan genoten, ondanks dat de laatste 100 pagina's een beetje een uitputtingsslag werden, en ik kijk er nu echt naar uit om de 'Tao Te Ching' en de 'Analecten van Confucius' in de komende maand of zo te lezen. Veel leesplezier amigo's!

"Ken de vijand,
Ken jezelf,
en overwinning
Is nooit in twijfel
Niet in honderd gevechten.”
. meer

We kennen allemaal één persoon die overal een antwoord op heeft. Deze persoon is meestal vervelend en zal niet accepteren dat ze het soms gewoon bij het verkeerde eind hebben. Ze accepteren niet dat hun logica op een gegeven moment in de steek kan worden gelaten en opdrogen. ervan: ze kunnen gewoon niet worden bewezen dat ze ongelijk hebben of een fout hebben gemaakt. Dit is hoe ik me voel over Sun Tzu. Het is alsof hij vragen en twijfels interpreteerde voordat ze werden geboren, en ze beantwoordde met zijn eigen op logica gebaseerde antwoord. We kennen allemaal één persoon die overal een antwoord op heeft. Deze persoon is meestal vervelend en accepteert niet dat ze soms gewoon ongelijk hebben. Ze accepteren niet dat hun logica op een gegeven moment in de steek zal laten en opdrogen. Ze zijn volledig vastberaden in wat ze geloven en ze geven gewoon niet toe daaruit: ze kunnen gewoon niet worden bewezen dat ze ongelijk hebben of een fout hebben gemaakt. Dit is hoe ik me voel over Sun Tzu. Het is alsof hij vragen en twijfels interpreteerde voordat ze werden geboren, en ze weerlegde met zijn eigen op logica gebaseerde antwoorden die onberispelijk overtuigend aanvoelden tot het punt dat ik ze overtuigende waarheden vond. Sun Tzu heeft letterlijk een antwoord op alles wat op oorlog gebaseerd is.

Ik zou oorlog nooit als een vorm van kunst kunnen beschouwen, maar Sun Tzu heeft een gedetailleerde handleiding gegeven over hoe je het kunt overleven. Nou ja, tenminste als je een generaal bent die het bevel voert over legioenen legers en het vermogen hebt om op een veelheid van situaties te reageren met het snelle denkadvies van Sun Tzu. Dan, en alleen dan, zou je in orde kunnen zijn. Als je een voetsoldaat of een willekeurige ondergeschikte bent, dan ben je genaaid omdat je waarschijnlijk wordt besteed aan een goed doordachte aanval of verdedigende manoeuvre. Dit boek is er zeker een voor de generaals die eerst de overwinning moeten overwegen en het verlies van mensenlevens moeten overwinnen.

Er is een reden waarom dit boek vandaag de dag nog steeds wordt gelezen door militaire leiders, soldaten en willekeurige boekenwurmen. Het biedt waardevolle inzichten over hoe je het slagveld onder de knie kunt krijgen. Het adviseert de lezer hoe hij op de meest effectieve manier kan reageren op een aantal tactische situaties. Er wordt zoveel behandeld in dit relatief kleine boek dat het nogal verrassend is. Ondanks de overtuigende aard van zijn argumenten, heb ik echter het gevoel dat er een situatie zou zijn waarin zijn logica hem in de steek liet. Er zal een situatie zijn waarin een onvoorziene omstandigheid zijn benadering verslaat en leidt tot een onverwachte nederlaag en volledige nederlaag. Geen enkel oorlogshandboek zou ooit volledig uitgebreid kunnen zijn, zelfs als het zo lijkt. Maar vertel Sun Tzu niet dat ik dat zei omdat hij een antwoord zou hebben.

Wat me opviel toen ik dit las, was de pure benaderbaarheid ervan. Ik had verwacht dat het heel complex en ingewikkeld zou zijn. De manoeuvres en tellers worden op een eenvoudige, maar uitgebreide manier overgebracht. Het maakt oorlog onmiskenbaar gemakkelijk, wat het duidelijk niet is. Ik zeg niet dat het misleidend is, maar ik was hier gewoon op zoek naar een logisch gat. Ik kon er geen vinden, hoewel ik denk dat als iemand dit in de oorlog heeft gebruikt, ze het misschien zullen vinden. Ik ben echter blij met de eenvoud ervan, want het maakte het boek heel toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar De kunst van oorlog is zeer licht lezen.

Dit was zo'n interessant boek om te lezen. Ik heb het gevoel dat ik er veel van heb geleerd, wat eigenlijk best eng is. Misschien zal ik het geen tweede keer lezen, omdat ik niet te veel ideeën in mijn hoofd wil krijgen. Ik raad je echter aan om dit boek eens te lezen, gewoon om iets heel anders te lezen.


1. Plannen leggen

Samenvatting: Art of War, 始计, eerste schattingen, de berekeningen.

Gedetailleerde beoordeling en planning onderzoekt de vijf fundamentele factoren (de weg, seizoenen, terrein, leiderschap en management) en zeven elementen die de resultaten van militaire opdrachten bepalen. Door deze punten na te denken, te beoordelen en te vergelijken, kan een commandant zijn overwinningskansen berekenen. Gewone afwijking van deze berekeningen zorgt voor falen door ongepaste actie. De tekst benadrukt dat oorlog een zeer ernstige zaak is voor de staat en niet zonder de nodige aandacht mag worden begonnen.


Sun Tzu en de kunst van het oorlogvoeren

Het leven van Sun Tzu
Sun Tzu kwam uit de staat Qi en leefde tijdens de lente- en herfstperiode van de Chinese geschiedenis (770 v. Chr. - 476 v. Chr.). Dit was een tumultueuze tijd in de Chinese geschiedenis toen verschillende staten streden om dominantie. Sun Tzu was een militair strateeg, generaal en adviseur, een beroep waar veel vraag naar was tijdens deze periode van intense oorlogvoering en militaire innovatie. Sun Tzu ontvluchtte eerder de staat Qi en invasie naar het rijk van de Wu. De Wu-koning benoemde Sun Tzu als generaal in zijn leger. Na een zegevierende militaire carrière was Sun Tzu een heldhaftige figuur voor de Wu geworden. Vervolgens vatte hij zijn militaire ervaringen samen, die hij had opgedaan in de oorlogen in de laatste fase van de lente en de herfst.

Het leven van Sun Tzu
Zijn samenvatting, "The Art of War", besprak militaire basisregels, strategieën en tactieken in meer dan 6000 Chinese karakters, verdeeld in dertien hoofdstukken, elk gewijd aan een militair theoretisch onderwerp. In het hoofdstuk "Strategie" wordt bijvoorbeeld ingegaan op de vraag onder welke omstandigheden een oorlog moet worden aangegaan. Het beschrijft de relaties tussen oorlog, politiek en economie en legt de vijf fundamentele factoren uit die moeten worden afgewogen bij het nemen van een beslissing om oorlog te voeren. De factoren zijn politiek, gunstige kansen, geografische voordelen, de generaals en het juridische systeem. Het hoofdstuk "Oorlogsbegeleiding" legt uit hoe een oorlog moet worden geleid, terwijl het hoofdstuk "Offensieve strategie" beschrijft hoe men de vijand moet aanvallen. Sun Tzu benadrukt ook de noodzaak om de kosten van een overwinning zo laag mogelijk te houden. Dat betekent dat men idealiter de overwinning zou behalen zonder een veldslag, een vijandige positie zou veroveren zonder grootschalige offensieven en de vijand zou vernietigen zonder een langdurige oorlog. Sun Tzu benadrukte dat men alleen een goedkope overwinning kan behalen door vindingrijkheid en vaardigheid. Volgens hem is een politieke strategie de beste tactiek om de overwinning te behalen, met als resultaat het transformeren van een vijand in een bondgenoot. Op de tweede plaats staat de overwinning die op diplomatieke wijze wordt behaald en waarbij geen geweld wordt gebruikt. Een overwinning behaald met geweld vertegenwoordigt slechts de derde meest wenselijke methode. Het aanvallen van vijandige steden is volgens Sun Tzu een onverstandige tactiek, omdat bij deze offensieve strategie niet alleen rekening moet worden gehouden met de troepen van de stad, maar ook met die van het vijandelijke leger. In het hoofdstuk "Gebruik van spionage" legt Sun Tzu uit dat men spionnen moet gebruiken die vooruitlopen op hun legers om de gevaren van een vijandige situatie te meten. Spionage moet worden gebruikt om informatie te verkrijgen over de sterkte en locatie van de vijandelijke troepen, het terrein en de loyaliteit van de lokale bevolking. Alleen dan kan een generaal over de compressieve informatie beschikken die nodig is om een ​​effectieve militaire campagne te voeren. Contraspionage moet worden gebruikt om dezelfde informatie aan de vijand te onthouden.

De "Art of War" bevat tal van waardevolle filosofische ideeën en praktische militaire adviezen. Sun Tzu stelt bijvoorbeeld: 'Want honderd overwinningen behalen in honderd veldslagen is niet het toppunt van vaardigheid. De vijand onderwerpen zonder te vechten is het toppunt van vaardigheid. Deze filosofieën zijn toegepast op veel verschillende sociale en commerciële gebieden. Het is een favoriet onder ondernemers en handelaren die hebben ontdekt dat het boek hen begeleiding biedt bij het beheersen van markten. Ongeveer de helft van de Art of War houdt zich bezig met winnen zonder daadwerkelijk ten strijde te trekken en dit leent zich voor toepassing op terreinen als politiek en persoonlijke relaties. De kunst van het oorlogvoeren is ook het onderwerp geweest van verschillende juridische boeken en artikelen over het proces, waaronder onderhandelingstactieken en processtrategie. Het boek wordt ook vaak geciteerd in de populaire cultuur met citaten die te vinden zijn in films, televisieprogramma's en videogames.

Het boek is in alle belangrijke talen vertaald en er verschijnen wereldwijd enkele duizenden edities van het boek. Het wordt al lang gebruikt in het curriculum van militaire academies in veel landen. Het is te vinden op leeslijsten van officieren voor alle afdelingen van het Amerikaanse leger en het is verplicht leesvoer voor agenten van de CIA. Generaal Vo Nguyen Giap implementeerde met succes de tactieken beschreven in De kunst van oorlog tijdens de Slag bij Dien Bien Phu in 1954. De resulterende overwinning maakte een einde aan de grote Franse betrokkenheid bij Indochina. De Amerikaanse generaal Norman Schwarzkopf of "Stormin" Norman, loofde zowel Sun Tzu als Hannibal Barca voor zijn flankerende strategie die het zwakkere Iraakse leger afsneed en vernietigde.

De directeuren van Sun Tzu's, De kunst van oorlog - belangrijkste punten
Het belang van intelligentie
Het belang van manoeuvreren zodat je vijand op zijn zwakste punten wordt geraakt
Het belang van moreel
Hoe diplomatie te voeren zodat je meer bondgenoten krijgt en de vijand bondgenoten verliest
Het morele voordeel hebben
Het belang van nationale eenheid
Alle oorlogvoering is gebaseerd op bedrog
Logistiek
De juiste relatie tussen de heerser en de generaal
(Sun Tzu vindt dat de heerser zich niet mag mengen in militaire aangelegenheden)
Ken het verschil tussen strategie en tactiek
Geen enkel land heeft geprofiteerd van een langdurige oorlog
Een vijand onderwerpen zonder geweld te gebruiken is het beste


De slag van de militaire theoretici: Clausewitz vs. Sun Tzu

Mark McNeilly is de auteur van "Sun Tzu and the Art of Modern Warfare" (Oxford University Press), waarvan dit artikel is afgeleid. Het onlangs bijgewerkte boek bevat nu de oorlogen in Irak en Afghanistan. McNeilly is als gastspreker verschenen op de History Channel-special over Sun Tzu's Art of War en heeft op het US Air Force Air Command and Staff College gesproken over de principes van Sun Tzu's Art of War. Hij is ook de auteur van "Sun Tzu and the Art of Business: Six Strategic Principles for Managers." Als docent aan de Universiteit van North Carolina-Chapel Hill en voormalig zakenman, diende hij als reserve-officier bij de infanterie en artillerie in de National Guard van het Amerikaanse leger. U kunt meer informatie vinden op suntzustrategies.com.

Voor de meeste lezers van de militaire geschiedenis vallen twee theoretici op, de Pruisische Carl von Clausewitz en de Chinese Sun Tzu. Naast het leven in zeer verschillende tijden (Clausewitz in de 18e en 19e eeuw en Sun Tzu in het oude China) komt de eerste uit het Westen en de laatste uit het Oosten. Het boek van Clausewitz op oorlog (voor het eerst gepubliceerd in 1832) heeft een grote invloed gehad op het westerse militaire denken. De Pruisische officier ontwikkelde de concepten van zijn boek op basis van observatie van en deelname aan de Napoleontische oorlogen. Voor zover we kunnen zien, leefde Sun Tzu in een tijd van groot conflict in China, genaamd The Age of the Warring States, waarin zeven grote staten streden om de controle over het land. Sun Tzu diende als generaal uit de staat Ch'i en schreef zijn principes voor oorlogvoering op in een boek dat we noemen De kunst van oorlog. Hij heeft grote invloed gehad op leiders in China en Japan en zijn ideeën over strategie zijn ook in het Westen populair geworden, niet alleen onder militairen maar ook onder zakenmensen. Terwijl de strategische filosofieën van Sun Tzu en Clausewitz op sommige gebieden op één lijn liggen, staan ​​hun ideeën op andere belangrijke punten lijnrecht tegenover elkaar. Dus welke moeten militaire professionals en strategen volgen?

Sun Tzu zag het doel van oorlogvoering niet als de totale vernietiging van de vijand door een gewelddadige confrontatie, maar als 'alles winnen zonder te vechten'. Zijn mening was dat: "Over het algemeen in oorlog, het beste beleid is om een ​​staat intact te nemen om het te ruïneren is inferieur aan dit." en ook: "Honderd overwinningen behalen in honderd veldslagen is niet het toppunt van vaardigheid. De vijand onderwerpen zonder te vechten is het toppunt van vaardigheid.” Dit doel kan niet worden bereikt door de kracht van de vijand rechtstreeks aan te vallen, maar door een diep begrip van zijn capaciteiten en door de aanval op zijn zwakte te concentreren. "Een leger kan worden vergeleken met water, want net zoals stromend water de hoogten vermijdt en zich naar de laaglanden haast, zo vermijdt een leger kracht en treft zwakte."

Deze aanvallen zouden worden gemaskeerd door bedrog, op onverwachte plaatsen worden gelanceerd en met verblindende snelheid worden uitgevoerd. Per De kunst van oorlog, “Alle oorlogvoering is gebaseerd op bedrog” en “Snelheid is de essentie van oorlog. Profiteer van de onvoorbereidheid van de vijand om langs onverwachte routes te reizen en hem te treffen waar hij geen voorzorgsmaatregelen heeft genomen.” De combinatie van deze tactieken zou de vijand uit balans brengen en ervoor zorgen dat hij zijn aanval niet zou kunnen weerstaan.

Clausewitz had een aantal heel verschillende ideeën over oorlogvoering, maar laten we, voordat we ze bespreken, eerst kijken naar de belangrijkste gebieden waarop ik geloof (gebaseerd op de geschriften in zijn verhandeling op oorlog) Clausewitz zou het met Sun Tzu eens zijn. Een cruciaal punt dat Clausewitz maakt, is dat oorlog een verlengstuk is van het nationale beleid en dat militaire doelen moeten streven naar het bereiken van en ondergeschikt zijn aan de doelen van het land. Waarschijnlijk is het meest bekende citaat van Clausewitz dat "oorlog slechts de voortzetting van beleid met andere middelen is." Clausewitz werkt dit verder uit en stelt dat "het politieke object het doel is, oorlog het middel om het te bereiken, en middelen kunnen nooit los van hun doel worden beschouwd."

De principes van Sun Tzu zijn in dit opzicht consistent met Clausewitz. Hij realiseerde zich dat de nationale doelstellingen de wijsheid van het gebruik van militaire macht moesten bepalen en vervolgens het gebruik ervan moesten sturen en leiden zodra de beslissing was genomen om ten strijde te trekken. . Hij verzamelt de troepen en mobiliseert de mensen. Hij mengt het leger tot een harmonieus geheel en legert het.”

Clausewitz was het ook met Sun Tzu eens over de noodzaak van militair "genie" in oorlogsvoering, aangezien hij al vroeg in zijn boek een heel hoofdstuk aan dit onderwerp wijdde. Hij stelt dat "genie verwijst naar een zeer hoog ontwikkelde mentale aanleg voor een bepaald beroep gezien de arena die we bespreken, een sterk ontwikkelde mentale aanleg om oorlog te voeren." Zoals uiteengezet in het hoofdstuk over leiderschap, erkent Sun Tzu ook de noodzaak van militair genie.

Ten slotte bedacht Clausewitz de term: wrijving.” Hij ontwikkelde het standpunt dat wrijving in gevechten het eenvoudig maakte, daarom was het van cruciaal belang om wrijving te plannen en voor te bereiden. Dit is een ander voorbeeld van consistentie tussen de twee militaire theoretici.

Er zijn echter een aantal concepten die Clausewitz naar voren brengt die duidelijk verschillen van Sun Tzu en ik zou beweren dat ze een negatief effect hebben gehad op de westerse oorlogsvoering. Velen zijn met elkaar verweven en zijn in de eerste plaats afgeleid van Clausewitz' voorkeur voor 'totale oorlogvoering'. Sterk beïnvloed door het succes van de Franse Revolutie om de hele Franse bevolking te mobiliseren om te vechten, geloofde Clausewitz dat een natie al zijn middelen (militair, economisch, diplomatiek en sociaal, enz.) moest mobiliseren om zijn vijanden te verslaan. Clausewitz verklaarde vervolgens dat het primaire doel van de militaire leiding van een land was om een ​​grote aanval te lanceren waarbij het hoofdleger van het land zou vechten tegen de belangrijkste strijdkrachten van de vijand in een "beslissende strijd" die de oorlog gunstig zou beëindigen. Het doel van deze beslissende strijd is de vernietiging van het vijandelijke leger, bij voorkeur door middel van een Cannae-achtige strijd waarin zware gevechten de dag zouden winnen en vriendelijke verliezen van weinig belang waren. Een grote nederlaag zou de verliezer dan dwingen om vrede te eisen. Om Clausewitz te citeren in zijn tweede hoofdstuk getiteld "Purpose and Means in War":

“Onze discussie heeft aangetoond dat hoewel in oorlog veel verschillende wegen naar het doel kunnen leiden, naar het bereiken van het politieke doel, vechten het enige mogelijke middel is. Alles wordt geregeerd door de hoogste wet, de beslissing met wapengeweld. . Samenvattend: van alle mogelijke doelen in oorlog komt de vernietiging van de strijdkrachten van de vijand altijd als de hoogste naar voren.”

En hier is Clausewitz uit zijn hoofdstuk "The Battle—Continued: The Use of Battle":

Ongeacht hoe een bepaalde oorlog wordt gevoerd en welke aspecten van zijn gedrag we vervolgens als essentieel erkennen, het concept van oorlog zelf zal ons in staat stellen de volgende ondubbelzinnige uitspraken te doen:

1. Vernietiging van de vijandelijke strijdkrachten is het belangrijkste principe van oorlog en, voor zover het positieve actie betreft, de belangrijkste manier om ons doel te bereiken.

2. Een dergelijke vernietiging van troepen kan gewoonlijk alleen worden bereikt door te vechten.

3. Alleen grote gevechten waarbij alle krachten betrokken zijn, leiden tot groot succes.

4. De grootste successen worden behaald waar alle gevechten samenvloeien tot één grote strijd.

5. Alleen in een grote strijd voert de opperbevelhebber persoonlijk de leiding over operaties, het is niet meer dan normaal dat hij de leiding van de strijd liever aan zichzelf toevertrouwt.

Het is in deze opvattingen dat Clausewitz en Sun Tzu sterk van elkaar verschillen en op basis van mijn studie van militaire strategie in de geschiedenis, volg ik veel meer de opvattingen van Sun Tzu op dit gebied.

Ten eerste, hoewel het waar is dat wanneer er oorlog komt, een natie haar middelen moet mobiliseren om te zegevieren, is het niet noodzakelijkerwijs zo dat een land een 'totale oorlog' moet zoeken waarin de volledige vernietiging van de vijand het doel en het voortbestaan ​​van de eigen natie wordt in gevaar gebracht. Het was het verlangen naar totale oorlog dat leidde tot de miljoenen slachtoffers in de twee wereldoorlogen van de twintigste eeuw. In de Tweede Wereldoorlog leidde het idee van een totale oorlog tussen 'rassen' tot onmenselijke oorlogvoering aan het oostfront en tot slavernij en vernietiging van miljoenen burgers.

Sun Tzu zou beweren dat 1) winnen zonder te vechten (bijvoorbeeld het oplossen van de Cubacrisis door een geweldloze zeeblokkade en diplomatie) de voorkeur heeft en 2) als oorlog onvermijdelijk is, het absoluut noodzakelijk is om een ​​strategie te hebben die specifieke nationale doelen bereikt. doelstellingen met de minste vernietiging. Bovendien is het, zelfs in een totale oorlog, belangrijk om zich te houden aan humanitaire regels die menselijk lijden en fysieke vernietiging beperken.

De opvatting dat men een beslissende strijd moet zoeken door de belangrijkste vijandelijke troepenmacht in te schakelen, is ook niet door de geschiedenis bevestigd. Ondanks de duidelijke overwinning van Hannibal op het belangrijkste Romeinse leger bij Cannae, was de strijd niet beslissend. In feite verloor de Carthaagse winnaar van de strijd uiteindelijk de oorlog. Gettysburg, Stalingrad, Midway en andere grote veldslagen waren belangrijke keerpunten in verschillende oorlogen, maar waren op zichzelf niet beslissend om te leiden tot een onmiddellijke aanklacht voor vrede door de verliezer. Het was de zoektocht naar een beslissende slag in Zuidoost-Azië die de Fransen naar Dien Bien Phu en de Amerikanen naar Khe Sanh leidde, die geen van beide tot het ultieme succes leidden. Inderdaad, de geschriften van Clausewitz, of ze nu correct werden geïnterpreteerd of niet, hebben generaals ertoe gebracht directe aanvallen op vijandelijke krachten uit te voeren, wat op zijn beurt heeft geleid tot enorme slachtoffers en beperkt succes.


Bekijk de video: Cooldrops TV - S01E05 - Sun Tzu: The Art of War of De Kunst van het Oorlogvoeren in de marketing